Accedir per àrees

 • Eficiència i Certificació Energètica
  Gestió del registre de certificats d’eficiència energètica d’edificis, auditories energètiques i qualsevol altre aspecte relacionat amb l’eficiència energètica.

 • Renovables, Vehicles Sostenibles i Estadístiques
  Gestió d'expedients de producció d'energia elèctrica mitjançant Energies Renovables, Cogeneració i Residus, Autoconsum. Mobilitat sostenible: vehicle elèctric, gas i combustibles alternatius. Recàrrega vehicles elèctrics. MELIB. Estadístiques energètiques. Pla director sectorial renovables.

 • Ordenació Energètica
  Coordinació del desenvolupament de la planificació energètica i la tramitació i gestió administrativa de les activitats regulades dels sectors de l’electricitat i del gas, com son les instal·lacions no liberalitzades i les xarxes de transport i de distribució d’energia.

 • Atmosfera
  Emissions a l'atmosfera. Gestió d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera APCA. Xarxa de vigilància de la qualitat de l'aire a les Illes Balears. Plans de millora de qualitat de l'aire. Laboratori de l'Atmosfera. Inventaris d'emissions de contaminants a l'atmosfera. Comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Gestió d'Organismes de control autoritzats per a l'atmosfera OCA.

 • Canvi climàtic
  Informació sobre adaptació al canvi climàtic i mitigació de gasos d'efecte hivernacle: normativa, ajudes, Illes Balears, tu i el teu entorn.

 • FEDER
  Gestió i tramitació dels programes d’ajuda cofinançats amb fons del Programa Operatiu FEDER 2014-2020, en matèria d’eficiència energètica, energies renovables i mobilitat sostenible.

 • Rescat Energètic
  Identificar la problemàtica de la pobresa energètica a les llars de les Illes Balears i escometre diferents polítiques i mesures per a la seva reducció.

 • Gestió Energètica de la CAIB
  El servei per al Control i Gestió Energètica dels Edificis i Instal·lacions de l’Administració Autonòmica du a terme funcions relacionades amb l’estalvi energètic i ús eficient en els edificis i instal·lacions de l’administració autonòmica.