Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional

 • Dins la reserva marina es pot practicar excepte a l'àrea de protecció especial.
 • Només poden pescar les embarcacions d'arts menors adscrites a la confraria de Palma, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l'habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

peix1

 • Les embarcacions autoritzades han de dur un registre de la seva activitat. Les dades d'aquest seguiment són de gran importància per saber els resultats de les mesures de gestió adoptades a la reserva.
 • Els ormeigs permesos són: el tremall, les xarxes molleres, les soltes, les almadraves, la moruna, la jonquillera, el palangró, el volantí, la fluixa, el curricà de fons i la potera.

B) Pesca recreativa i marisqueig des de terra i des d'embarcació

 • Es prohibeix específicament la pesca amb peix viu com a esca.
 • Els hams del volantí han de ser d’una amplada superior als 7 mm (sinus), excepte per a la pesca del raor que han de ser superiors als 5,7 mm.
 • S’estableix un límit de captura d’un exemplar per dia i pescador per a les espècies indicades a l’apartat: Talles mínimes i límits de captura a les reserves.
 • Enllaç al web per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Enllaç web.

 • Des de terra es pot practicar els dimarts, els divendres, els dissabtes, els diumenges i els dies festius, excepte a l'àrea de protecció especial, on no hi està permesa.

Els ormeigs permesos són: el volantí o la canya (amb rodet o sense), amb un màxim d’una línia per persona; amb un màxim de 6 hams; la fitora (només per a la pesca diürna); el salabre i els ormeigs específics per a la captura de puu (corda, bou i baveró). També es pot autoritzar l’ús del rall com a ormeig tradicional.

vista

 • Des d'embarcació es pot practicar els dimarts, els divendres, els dissabtes, els diumenges i els dies festius, excepte a l'àrea de protecció especial. No obstant això, la pesca amb potera i la fluixa es pot practicar cada dia.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat, o bé a través de l'apartat de registre d'activitat de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa. Per donar-se d'alta cal sol·licitar-ho amb el tràmit següent: Registre d'activitat amb l'aplicació mòbil.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, cal clicar sobre l'enllaç. Diari de pesca recreativa

També es pot declarar l'activitat amb els documents que pot descarregar clicant sobre el següent enllaç: Registre activitats Palma_Ca.pdfRegistre activitats Palma

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Els ormeigs permesos són: el curricà de fons; la fluixa; la potera per a cefalòpodes, amb un màxim d’una línia amb dues poteres per pescador; la canya, amb rodet o sense; el volantí, amb un màxim d’una línia/canya per pescador i un màxim de quatre hams; i els estris imprescindibles per pujar les peces a bord, com el salabre.

C) Pesca submarina

 • Hi està permesa excepte a la zona de protecció especial.
 • Es pot practicar els dilluns, dimarts, dissabtes, diumenges i festius.

peix2

Per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Podeu visitar l’Enllaç web.

D) Busseig esportiu:

 • El busseig amb escafandre autònom es pot practicar, excepte a l'àrea de protecció especial.
 • Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.
 • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

 • Està prohibit que els bussejadors d'escafandre o en apnea dur tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).
 • Les immersions nocturnes requeriran d’una autorització especial.
 • Per a bussejar en aquelles zones de la reserva incloses dins l’àmbit del LIC i ZEPA Cap Enderrocat–Cap Blanc s’haurà de complir amb el marc normatiu revist en el seu pla de gestió.

Esquema Reserva Marina de la badia de Palma

Resum