Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics de les activitats regulades dins la reserva marina.

En cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

 1. La pesca professional d’arts menors
  • Es permet excepte en una de les zones de protecció especial. Sols hi poden treballar les embarcacions adscrites a les confraries de Fornells i de Ciutadella i aquelles embarcacions que acreditin l’habitualitat a la zona.

regulacio1

  • Els ormeigs permesos amb condicions són: els tremalls, els boleros, les xarxes molleres i gerreteres. Quant els arts de parada, es poden utilitzar la solta, l’almadrava i la moruna. Altres aparells utilitzables són: la llampuguera, el palangró, la fluixa, el curricà de fons, el volantí, la potera, la nansa per a llagosta i el caduf per al pop.
  • Dins la reserva marina estan prohibides la pesca d’arrossegament, la d’encerclament, la de palangre de fons i de superfície.
 1. La pesca recreativa
  • Es pot practicar els dimarts, els dijous, els dissabtes, els diumenges i els dies festius, excepte a les zones de protecció especial i a la de veda per a la pesca recreativa.
  • Els ormeigs permesos són: el volantí i la canya (un sol ormeig per pescador), amb un màxim de 6 hams des de terra i 4 des d’embarcació. La potera, la fitora (només per a la pesca diürna), el salabre, la fluixa, el curricà de fons, el rall amb l’autorització especial del Consell Insular .

regulacio2

  • Es pot mariscar puu amb 1 corda i 2 bous per recol·lector.
  • Les competicions no hi estan permeses.
  • La pesca submarina està prohibida.
  • Per a totes les modalitats de pesca recreativa, excepte per a la pesca del raor, s'estableix una mida mínima de l'ham de 7 mm d'amplària interior (sinus).
  • Per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Podeu visitar l’Enllaç web.
 1. El busseig esportiu
  • Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria.
  • Hi ha dues zones aptes per a la pràctica del busseig:
   1. Les aigües que envolten la península del cap de Cavalleria, dividides en cinc sectors, a cadascun es podrà realitzar un nombre màxim de 50 immersions diàries, excepte al sector 4b de sa Nitja on com a màxim es podran autoritzar 2 immersions diàries. Per obtenir les autoritzacions de sa Nitja cal una autorització prèvia de l’òrgan gestor.

regulacio3

    • Els vigilants de la reserva són els encarregats d’evitar que es sobrepassi l’esmentada freqüència en aquestes zones, distribuint les visites i aixecant les corresponents actes en cas d’incompliment de la normativa.
   1. La resta de la reserva marina, excepte a les zones de protecció especial, en la que les immersions seran lliures, sense limitació per dia.
  • Les immersions a l'interior de les coves submarines estan prohibides.
  • Es prohibeix la manipulació o alimentació de les espècies.
  • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.
  • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).
  • Per a més informació sobre les autoritzacions de busseig, visitar l’Enllaç web.

Esquema de la regulació d’activitats dins la reserva marina

regulació 4