Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Les activitats permeses i prohibides estan indicades al Decret que estableix la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=962191&lang=ca.