Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Plànol de situació i zonificació

Dins les reserves marines (estatal i autonòmica) s'han definit dues àrees amb diferents nivells de protecció:

  • La zona de protecció especial(ZPE), entre el cap de Ferrutx i la penya des Llamp, que comprèn unes 2.000 hectàrees, on es prohibeix qualsevol tipus de pesca i el busseig amb escafandre.
  • La resta de la reserva marina autonòmica(RMa), on es permeten, amb certes restriccions, la pesca d'arts menors, la pesca recreativa des de terra i des d'embarcació i el busseig esportiu, amb l'autorització expressa de l'òrgan competent.

Reserva Marina del Llevant de Mallorca