Torna

Races autòctones de les Illes Balears

Cabra mallorquina


Dades generals

Aquesta raça està localitzada fonamentalment a la Serra de Tramuntana, malgrat que els darrers anys s’ha escampat per finques de marina o garriga amb la intenció que ajudi a controla-ne la vegetació.

La raça disposa ja d’un estàndard, encara no oficial, que pot conduir de forma progressiva al Llibre genealògic. A les finques de marina i garriga, on s’han introduït darrerament, s’han començat a identificar els reproductors, amb la intenció de constituir nuclis de millora i selecció, que permetin, mitjançant la cessió de reproductors a les finques de muntanya, la millora bassal de la raça.

Cabra mallorquina - Dades generals

El cens actual és molt difícil de quantificar, a causa essencialment del sistema d’explotació extensiu que es fa a la zona de muntanya.

L’any 1996 es va crear l’Associació de Ramaders de la Cabra de Raça Mallorquina, amb la finalitat de planificar la selecció morfològica i la millora productiva d’aquests animals.