Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

Servei d'estudis

En relació a les competències que en matèria de joventut i lleure s’assigna a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Llei 10/2006 Integral de la Joventut el Servei d’Estudis de l’Observatori Jove s’encarregarà bàsicament de:

·     Dur a terme els estudis, les investigacions, les publicacions d’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i, en general, tot allò que sigui d’interès i que contribueixi a la formació integral dels joves i de les joves o que serveixi per conèixer la realitat juvenil, en col·laboració, si n’és el cas, amb les entitats i les administracions competent

·     Ordenar i gestionar les estadístiques autonòmiques.

·     Col·laborar en l’actuació de les corporacions locals i dels consells insulars en aquests àmbits i donar-hi suport.

Per tal de dur a terme les seves funcions, les activitats que desenvoluparà el Servei d’Estudis de l’Observatori Jove són:

- Recollir la informació que de forma directa o indirecta pugui servir per conèixer i entendre la condició juvenil a la nostra comunitat i els factors associats.

- Analitzar la informació obtinguda, estudiar les noves tendències i els canvis que es produeixin.

- Realitzar investigacions, estudis preparatoris i de viabilitat de les mesures i propostes d'actuació.

- Constituir un fons de documentació i col·laborar amb les activitats d’informació i de formació.

- Facilitar la unificació de criteris per a la recollida de dades, a través de la definició d'indicadors que es puguin harmonitzar amb els que utilitzen altres organismes similars.

- Facilitar l'intercanvi d'informació entre els diferents departaments, institucions i organismes encarregats de prendre decisions sobre polítiques juvenils, els investigadors, els professionals i els voluntaris que treballen en l'àmbit juvenil.

- Fer un seguiment acurat de l’impacte i l’efecte de les actuacions previstes en el Pla Estratègic de Joventut vigent.

- Desenvolupar les propostes fetes per la Direcció General de Joventut o la Comissió interdepartamental pel que fa a estudis, informes i activitats formatives

- Promoure i col·laborar en el desenvolupament de la investigació social relacionada amb la joventut.

- Dur a terme propostes per a l’elaboració de polítiques públiques per a joves a les Illes Balears.