Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

                               Educació i formació
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada
Formació

Estudis

assolits

Context Comparativa nivell de formació de la població per Comunitat Autònoma Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Taxa bruta de població que es gradua per nivell d'estudis Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008
Joves Nivell de formació de la població jove Fulla de Càlcul IBESTAT 2009
Escolarització Població general Alumnat per edat i nivell d'estudis que cursen Fulla de Càlcul IBESTAT 2009
Joves Taxa d'escolaritat no universitària Fulla de Càlcul

IBESTAT/

Ministeri Ed.

2009
Taxa d'escolartitat universitària de joves de 18 a 22 anys Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Taxes d'escolaritat en edats de transició d'educ. obligatòria a no obligatòria Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Educació no universitària ESO Assoliment Percentatge d'alumnat d'ESO que es gradua Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008
Rendiment Taxa d'idoneïtat Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Educ. postobligatòria - Distribució de l'alumnat segons tipus d'estudis postobligatori no univesritari Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Batxillerat Modalitat Alumnat matriculat per tipus de batxillerat Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Rendiment Percentatge d'alumnat que promociona curs, per modalitat Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008
Assoliment Taxa bruta de persones graduades Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008

Cicles

formatius

Volum Alumnat matriculat per família professional Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Distribució percentual d'alumnat segons la seva edat Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008
Assoliment Alumnat graduat per família professional Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008
Educació universitària Graus Volum Alumnat matriculat per grup d'edat, branca i sexe Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2010
Assoliment Evolució de la taxa bruta de graduats Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008
Alumnat graduat per grup d'edat, branca i sexe Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2010
Postgraus Volum Alumnat de màsters oficials per grups d'edat i sexe Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2010
Assoliment Alumnat graduat en màsters oficials per grup d'edat i sexe Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2010
Mobilitat - Alumnes amb selectivitat aprovada a la UIB que estudien a fora Fulla de Càlcul SEQUIB 2011
Permanència en el sistema educatiu  Vida escolar - Esperança de vida escolar en el sistema educatiu Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Abandonament - Abandonament educatiu prematur (sense E. secundària 2a etapa) Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Inserció laboral

Nivell

d'estudis

Ocupació Taxa d'ocupació de la població jove per nivell d'estudis Fulla de Càlcul OTIB 2009
Recursos

Despesa

pública

- Despesa per alumne en ensenyament no universitari Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2008
Instal·lacions Volum Nombre de centres no universitaris segons titularitat Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009
Cobertura Distribució de l'alumnat no universitari segons titularitat del centre Fulla de Càlcul Ministeri d'Educació 2009