Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

Etapa del cicle vital
Concepte Dimensió  Subdimensió Indicador Font Darrera dada

Oci i

temps lliure

Activitats Tipus Principals activitats d'oci dels i les joves Fulla de Càlcul ARSJB 2005
Freqüència de reunió amb els amics Fulla de Càlcul IBESTAT 2005
Media Hàbits i audiències amb els media Fulla de Càlcul Baròmetre Comun.i Cult. 2010
Noves tecnologies Llars que disposen de béns d'equipament segons edat del sustentador Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
Principals usos d'internet Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
Ús del telèfon mòbil Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
Llengua Usos - Llengua considerada com a pròpia Fulla de Càlcul IBESTAT 2010
Coneixement Català Grau de coneixement de la llengua catalanaFulla de Càlcul IBESTAT 2010
Salut Consum drogues Edat d'inici Mitjanes i medianes d'edat d'inici en el consum de drogues Fulla de Càlcul Servei d'epidemiologia 2009
Tipus Prevalences en el consum de diferents substàncies Fulla de Càlcul PADIB 2008
Consum d'alcohol Fulla de Càlcul ESIB07 2007
Hàbits tabàquics Fulla de Càlcul ESIB07 2007
Activitat física - Realització d'activitat física segons edat i sexe Fulla de Càlcul ESIB07 2007
Sexualitat Experiència Experiència sexual i edat d'inici Fulla de Càlcul ARSJB 2005
Mètodes preventius Percentatge d'us de mètodes preventius i tipus Fulla de Càlcul ARSJB 2005
Principals raons per a l'ús del preservatiu Fulla de Càlcul ARSJB 2005

Embarassos

no desitjats

Percentatge de joves que han tingut embarassos no desitjats i edat Fulla de Càlcul ARSJB 2005
Taxa d'interrupció voluntària de l'embaràs Fulla de Càlcul Ministeri de Sanitat 2009
VIH Casos SIDA per any de diagnòstic i grup d'edat Fulla de Càlcul Servei d'epidemiologia 2009
Casos SIDA per grup d'edat i categoria de transmissió Fulla de Càlcul Servei d'epidemiologia 2008