Torna

Observatori de Joventut de les Illes Balears (OBJIB)

 Servei de formació

En relació a les competències que en matèria de joventut i lleure s’assigna a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Llei 10/2006 Integral de la Joventut el Servei de Formació de l’Observatori Jove s’encarregarà bàsicament de:

  • Dur a terme els plans de formació dels professionals i els programes experimentals de joventut i lleure d’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i, en general, tot allò que sigui d’interès que contribueixi a la formació integral dels joves i de les joves o que serveixi per conèixer la realitat juvenil, en col·laboració, si n’és el cas, amb les entitats i les administracions competents.
  • Col·laborar en l’actuació de les corporacions locals i dels consells insulars en aquests àmbits i donar-hi suport.
  • Prestar suport al teixit associatiu juvenil com a vehicle principal de transmissió dels valors democràtics de tolerància, solidaritat i respecte a la diversitat, sense excloure altres formes de participació i garantint que el CJIB pugui desenvolupar les tasques per a les quals ha estat creat.
  • Promoure l’accés segur, saludable i de qualitat a la societat virtual i potenciar l’educació en valors democràtics en relació amb les actuacions que els joves i les joves hi facin.

Altres funcions del Servei de Formació de l’Observatori Jove:

-      Impulsar les activitats d’informació i de formació.

-      Facilitar l'intercanvi d'informació entre els diferents departaments, institucions i organismes encarregats de prendre decisions sobre polítiques juvenils, els investigadors, els professionals i els voluntaris que treballen en l'àmbit juvenil.

-      Desenvolupar les propostes fetes per la Direcció General de Joventut o la Comissió interdepartamental pel que fa a activitats formatives.

-      Promoure i col·laborar en el desenvolupament de la investigació social relacionada amb la joventut.