Torna

Transport Marítim

RELACIÓ TAXES 2023


CONCEPTE


TAXES DEL SERVEI MARÍTIM 2023

 

903 SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS EN MATÈRIA DE TRANSPORTS EUROS
33.12.1 Expedició de certificat 7,52
33.12.2 Compulsa de document 3,52
33.12.3 Diligència de llibre o document 7,52
33.12.4 Expedició de duplicat o copia de document 7,52
33.12.5 Consulta d'expedient arxivat 3,52
33.12.6 Inscripció en el registre 7,52
33.12.7 Expedició de models oficials 3,52

 

Taxa pel reconeixement de la capacitació per a l'exercici d'activitats nàutiques recreatives

N11 EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I LA TARGETA D'IDENTITAT NÀUTICA RECREATIVA EUROS
33.16.1.1 Títol i targeta de capità de iot 121,60
33.16.1.3 Títol i targeta de patró de iot 30,17
33.16.1.5 Títol i targeta de patró d'embarcacions recreatives 30,17
33.16.1.14 Títol i targeta de patró de navegació bàsica 30,17
33.16.1.15 Autorització per al maneig de motos aquàtiques 30,17
33.16.1.12 Convalidació de titulació nacional 12,28
33.16.1.13 Renovació de la targeta d'identitat nàutica recreativa 7,01
N11 EXÀMENS TEÒRICS PER A L'OBTENCIÓ DE TITULACIONS DE NÀUTICA RECREATIVA EUROS
33.16.2.1 Capità de iot 100,48
33.16.2.2 Patró de iot 80,46
33.16.2.4 Patró d'embarcacions recreatives 60,31
33.16.2.5 Patró per a navegació bàsica 60,31

 

Taxa pel lloguer d'embarcacions d'esplai (xàrter)

17F LLOGUER D'EMBARCACIONS D'ESPLAI
EUROS
33.41.1
Autorització referida a d'embarcacions d'esbarjo per llogar, de fins a 10 metres d'eslora 51,72
33.41.2
Autorització referida a d'embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 10 fins a 15 metres d'eslora 103,52
33.41.3
Autorització referida a d'embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 15 fins a 20 metres d'eslora
155,23
33.41.4
Autorització referida a d'embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 20 fins a 25 metres d'eslora
232,84
33.41.5
Autorització referida a d'embarcacions d'esbarjo per llogar, de més de 25 metres d'eslora 349,26

Bonificació


1. S’ha d’aplicar una bonificació del 75 % a la quantia de la taxa per a l’autorització del lloguer d’embarcacions quan es tracti d’embarcacions propulsades per energies renovables i d’embarcacions tradicionals de fusta així declarades per l’administració competent, amb independència de la seva eslora.


2. El fet que sigui aplicable la bonificació no eximeix de l’obligació de presentar la declaració responsable o sol·licitud d’autorització corresponent.

Taxa per l'autorització per a l'exercici de l'activitat d'escoles nauticoesportives i centres lucratius d'activitats subaquàtiques

N12 ESCOLES NAUTICOESPORTIVES I CENTRES LUCRATIUS D'ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES
EUROS
33.19.1 Autorització per a l'activitat de les escoles nauticoesportives i els centres lucratius d'activitats nàutiques i subaquàtiques 46,50

 

Procediment de reclamació de devolució d'ingressos indeguts: premeu aqui