Aprovació  de la Llei d'ordenació del transport marítim a les Illes Balears. BOIB núm. 165 de 13 de novembre de 2010.

El Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei d'ordenació del transport marítim, que desenvolupa la competència que, des de l'any 1983, ostenta la Comunitat Autònoma en matèria de transport marítim exclusivament entre ports o punts de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que, fins ara, no s'havia exercitat.

El dia 13 de gener de 2011 l'esmentada Llei va entrar en vigor.

 

Les principals aportacions de la Llei son:

 • Garantir el transport marítim entre les Illes Balears en casos d'insuficiència.
 •  

 • Establir les línies considerades d'interès estratègic per als ciutadans de les Illes Balears.
 •  

 • Establir una sèrie de drets i deures per als passatgers i per a les navilieres:
 •  

  - En el cas de retards o cancel·lacions superiors a 60 minuts, la naviliera ha de proporcionar menjar i refrigeris gratuïts, d'acord amb les condicions establertes a la Llei.

  - En el cas de retards o cancel·lacions que suposin l'estada d'una o diverses nits, la naviliera ha de proporcionar allotjament gratuït, sempre que sigui materialment possible.

  - Si el retard és de més de dues hores, les navilieres han d'oferir als passatgers transport alternatiu o el reemborsament del viatge.

  - Els passatgers tenen dret a una indemnització econòmica, sense renunciar a l'anterior, quan els retards siguin de més d'una hora i el retard o cancel·lació no sigui per causes de força major.

  - Les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda i els seus acompanyants han de ser objecte d'assistència especial.

  - Els passatgers estan obligats a portar el DNI o document acreditatiu de la seva residència, i a exhibir-lo abans d'embarcar juntament amb la targeta d'embarcament, a instàncies de la naviliera o de l'administració pública.