Material que s'ha de dur als examens

Els aspirants han de presentar el DNI, NIE o passaport en vigor i han de dur els estris següents:

• Per a tots els exàmens serà obligatori dur 2 bolígrafs (bolígraf blau i/o negre) i corrector.
• Per als exàmens de patró d’embarcacions d’esbarjo i patró de iot, calculadora no programable (comproveu que funciona bé abans de venir a l’examen), llapis (amb maquineta si ho requereix), goma d’esborrar, transportador d’angles, escaire, cartabó i compàs en bon estat.
• Per als exàmens de capità de iot, calculadora no programable, a més a més del material anterior esmentat, l’almanac nàutic de l’any 2024 en bon estat.
• Per a l'examen d’anglès no es permet fer ús del diccionari.
• En cap cas es podran dur a les proves llibres, notes o apunts i les fórmules per a la realització dels exercicis.
• No es permetrà l’utilització ni tenir a l’abast telèfons mòbils i/o dispositius electrònics, que hauran d’estar completament apagats.

El tribunal es reservarà la facultat de decidir l’admissió del material que consideri apropiat així com l’entrada de persones que no compleixin els protocols sanitaris.

Instruccions per omplir el full de respostes

000.png

1 – Cognoms

2 – Nom

3 – Data del dia de l'examen

4 – Signatura tal com apareix en el DNI / NIE

5 – Nombres tal com apareixen en el DNI / NIE sense lletres

En cas de tenir DNI, són les 8 xifres sense lletra

En cas de tenir NIE, el primer espai és 0 (zero) i després les 7 xifres del NIE sense lletres

6 – En cada columna cal marcar emplenant el nombre que correspongui

Com s'indica en l'exemple, si la primera xifra del seu DNI/NIE és un zero s'emplena la casella 0 de la primera columnta, si la segona xifra és un 2, per la qual cosa s'emplena la casella 2 de la seva columna i així successivament

7 – En la casella superior dreta s'indicarà el tipus d'examen que es presenta:

• PNB

• PER complet o específic

• Patró de iot complet, genèric o navegació

• Capità de iot complet, genèric o navegació

8 – Marcar el model d'examen

S'indicarà a l'aula en el moment de l'examen (A,B,C,D,E,F,G.....)

9 – Es marcarà la resposta correcta

Només una de les opcions (A,B,C,D) emplenant completament l'interior de la casella