EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST 2002-2023

economia cuadrado.PNG

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

A. Ingressos

B. Despeses

C. Estructura finançament

D. Principals magnituds pressupostàries

II. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

A. Ingressos

B. Despeses

C. Principals magnituds pressupostàries

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

A. Ingressos

B. Despeses

C. Principals magnituds pressupostàries

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

A. Ingressos

B. Despeses

C. Principals magnituds pressupostàries

 

 

Informació actualitzada: febrer 2023 (evolució del pressupost 2002-2023)
Pròxima actualització: novembre 2023 (evolució del pressupost 2002-2024 projecte)

 

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finanament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques