EXECUCIÓ PRESSUPOST 2015

Presup cuadrado.PNG

 

 

 

Darrera actualització: abril 2016 (execució del pressupost desembre 2015)

 

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques