LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

Presup cuadrado.PNG

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

1. PRINCIPALS MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

2. INGRESSOS

                A. Estructura de finançament

                B. Estructura orgànica

                C. Estructura econòmica

3. DESPESES

                A. Estructura orgànica

                B. Estructura funcional o per programes

                C. Estructura econòmica

II. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i estat d'execució del pressupost

C. Estructura econòmica i estat d'execució del pressupost

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i estat d'execució del pressupost

C. Estructura funcional o per programes i estat d'execució del pressupost

D. Estructura econòmica i estat d'execució del pressupost

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i estat d'execució del pressupost

C. Estructura econòmica i estat d'execució del pressupost

2. DESPESES

A.Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i estat d'execució del pressupost

C. Estructura funcional o per programes i estat d'execució del pressupost

D. Estructura econòmica i estat d'execució del pressupost

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i estat d'execució del pressupost

C. Estructura econòmica i estat d'execució del pressupost

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i estat d'execució del pressupost

C. Estructura funcional o per programes i estat d'execució del pressupost

D. Estructura econòmica i estat d'execució del pressupost

 

 

Informació actualitzada: agost 2014

 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques