Columnas1.jpg

En aquest espai trobareu informació estadística referida als pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, elaborada amb la finalitat de garantir l'accés a totes les dades de caràcter pressupostari, estructurades d'una manera homogènia que permet comparacions temporals i presentades en un format tractable per mitjans electrònics.

La informació estadística s'estructura en diferents apartats:

1. PRESSUPOST I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

En aquests dos primers apartats s'ofereixen, d'una banda, les dades del projecte de pressuposts o dels pressuposts aprovats i, de l'altra, les dades del pressupost liquidat. En ambdós casos, hi ha els subapartats següents:

1.1. Pressupost consolidat

Inclou les dades d'ingressos i de despeses de la classificació econòmica per subconcepte, presentades de manera consolidada, corresponents a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms, a l'Agència Tributària de les Illes Balears i al Servei de Salut de les Illes Balears.

A més, es mostra, també en termes consolidats, l'estructura de finançament de la Comunitat Autònoma, que inclou els ingressos derivats dels tributs cedits íntegrament, els tributs propis, les taxes i altres ingressos similars, els ingressos que provenen del sistema de finançament autonòmic, les aportacions alienes per la via de les transferències i el finançament aliè derivat de l'endeutament.

També s'hi inclou un arxiu amb les principals magnituds pressupostàries; és a dir, el superàvit/dèficit no financer, el superàvit/dèficit pressupostari, els ajusts de comptabilitat nacional i la capacitat/necessitat de finançament a l'efecte de l'objectiu d'estabilitat pressupostaria.

Cal assenyalar que respecte de les dades d'ingressos, despeses, estructura de finançament i principals magnituds pressupostàries s'ha efectuat un procés d'homogeneïtzació que es detalla de manera minuciosa en els arxius corresponents i que té com a finalitat facilitar la comparació de la informació entre diferents exercicis.

1.2. Pressuposts de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Agència Tributaria de les Illes Balears i del Servei de Salut de les Illes Balears

En aquests subapartats s'inclou la informació estadística de les diferents unitats que consoliden pressupostàriament, amb algunes distincions entre la presentació de les dades en l'apartat de pressupost i liquidació del pressupost.

1.2.1. Pressupost

Pel que fa als ingressos, es mostra informació de l'import de totes les partides pressupostàries en un format que permet establir filtres i dades creuades que relacionen, d'una banda, l'estructura orgànica per centre gestor i l'estructura econòmica per capítol i, de l'altra, l'estructura econòmica per subconcepte i l'estructura orgànica per secció.

Pel que fa a les despeses, hi ha la mateixa informació que en la part dels ingressos i, a més, s'hi inclouen dades creuades entre l'estructura funcional o per programes i l'estructura econòmica per capítol.

1.2.2. Liquidació del pressupost

En aquests subapartats es mostren dades referides als imports liquidats en totes les partides pressupostàries tant d'ingressos com de despeses, amb la possibilitat d'establir filtres. De la mateixa manera, es presenten dades creuades entre l'estructura orgànica, d'una banda, i l'estructura econòmica, de l'altra, i l'estat d'execució del pressupost. A més, en l'apartat de despeses s'afegeixen dades creuades entre l'estructura funcional i l'estat d'execució del pressupost.

2. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

2.1. Execució del pressupost: trimestral/mensual

En aquest apartat es mostra l'execució pressupostària de l'exercici corrent amb una periodicitat trimestral fins al mes de juliol de l'exercici 2012, i mensual a partir del mes indicat. Les dades es presenten consolidades, tant pel que fa als ingressos com a les despeses, i inclouen informació de les previsions/crèdits inicials, les modificacions del pressupost, les previsions/crèdits definitius, els drets/obligacions reconegudes i els cobraments/pagaments tant de l'exercici corrent com dels exercicis tancats. A més, s'indica el percentatge d'execució del pressupost corrent i la taxa de variació de l'execució del pressupost de l'exercici corrent respecte al mateix període de l'exercici anterior.

2.2. Sèrie d'ingressos i despeses

També es mostra la sèrie d'execució pressupostària trimestral/mensual des de l'exercici 2010 fins a la darrera dada mensual disponible. Aquesta informació es presenta d'acord amb l'estructura econòmica per capítol, tant pel que fa als ingressos com a les despeses, i, a més, s'ofereixen dades del superàvit/dèficit no financer i del superàvit/dèficit pressupostari per a cada un dels períodes considerats.

3. EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST

En aquest apartat hi ha informació referida a l'evolució i a la liquidació del pressupost.

3.1. Evolució del pressupost

En primer lloc, s'hi inclouen les dades del pressupost d'ingressos i despeses per anys d'acord amb l'estructura econòmica per concepte, presentades de manera consolidada. Per als mateixos anys, s'hi afegeix també informació de l'estructura de finançament i de les principals magnituds pressupostàries.

D'altra banda, es mostra també informació per anys referida a les unitats que consoliden pressupostàriament, amb una estructura equivalent a l'esmentada abans, excepte la informació sobre l'estructura de finançament, que només s'inclou en el subapartat del pressupost consolidat.

Així mateix, cal assenyalar que les dades d'evolució es mostren una vegada efectuat el procés d'homogeneïtzació esmentat per als apartats de pressupost i liquidació del pressupost.

3.2. Evolució de la liquidació del pressupost

En aquest subapartat es mostra informació referida a la liquidació del pressupost per anys amb una estructura equivalent a la de l'evolució del pressupost. 

Imprimiu