PRESSUPOST 2017

Columnas1.jpg

I. PRESSUPOST CONSOLIDAT

1. PRINCIPALS MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES

2. INGRESSOS

                A. Estructura de finançament

                B. Estructura orgánica

                C. Estructura econòmica

3. DESPESES

                A. Estructura orgánica

                B. Estructura funcional o per programes

                C. Estructura econòmica

II. ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura econòmica i distribució per seccions

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

D. Estructura econòmica i distribució per seccions

III. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura econòmica i distribució per seccions

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost de les despeses

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

D. Estructura econòmica i distribució per seccions

IV. SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

1. INGRESSOS

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i distribució per capítol

C. Estructura econòmica i distribució per seccions

2. DESPESES

A. Relació de partides del pressupost dels ingressos

B. Estructura orgànica i distribució per capítols

C. Estructura funcional o per programes i distribució per capítols

D. Estructura econòmica i distribució per seccions

 

Informació actualitzada: febrer 2017
 

Fonts: Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Direcció General de Pressuposts i Finançament, Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) i Ministeri d'Hisenda i Funció Pública