Torna

Direcció General de Mobilitat

Devolució d'ingressos indeguts

Els interessats que hagin realitzat ingressos a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears indegudament poden demanar la devolució de la taxa.


S'han de presentar:

DOCUMENTS OBLIGATORIS:

Sol·licitud

Emplenada i signada (CAT_-_01_-_Sol·licitud_devolucio_ingressos_indeguts.pdf model).

A la sol·licitud s'ha de fer constar una explicació somera de què ha passat i per què es sol·licita la devolució.

Si es fa servir el tràmit electrònic telemàtic del procediment de devolució d'ingressos indeguts (link a la part d'abaix d'aquesta pàgina) no fa falta omplir la sol·licitud, ja que el mateix tràmit telemàtic en prepara una.

Declaració de veracitat de dades bancàries

Emplenada i signada (CAT_-_02_-_Declaracio_de_veracitat_de_dades_bancaries.pdf model)

IMPORTANT: La devolució només es pot fer a la mateixa persona que figura a la taxa.

NIF

Copia per les dues cares del NIF de la persona o empresa.

046 pagat erròniament

S'ha de justificar que està pagat:

  • Si es va pagar digitalment: Ho posa al centre del document.
  • Si es va pagar al banc: Ha d'anar segellat pel banc o s'hi ha d'adjuntar un justificant del pagament.

DOCUMENTS OPCIONALS

Taxa correcta

Si també es va pagar la taxa correcta, ja sigui a la CAIB o a una altra administració, pot aportar còpia del document de pagament correcte.

Representació Si el que presenta la sol·licitud no és el destinatari de la taxa, s'ha d'acreditar la representació amb un dels següents mitjans:
  • Autorització de representació
  • Còpia de les escriptures de l'empresa on es nomeni la persona signant com a administrador.

Presentació dels documents de forma presencial:

Només les persones físiques que NO siguin titulars d'una autorització de transports poden presentar els documents de forma presencial a qualsevol de les oficines de registre autoritzades. També poden presentar els documents de forma electrònica.

Es pot demanar cita prèvia a la web de la CAIB a on també es pot trobar una llista de les oficines de registre.


Presentació dels documents de forma electrònica:

Les empreses i les persones físiques titulars d'una autorització de transports han de presentar els documents obligatòriament de forma electrònica.

MÈTODES DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS DE FORMA ELECTRÒNICA:

  • Al tramit telemàtic del procediment de devolució d'ingressos indeguts de la Seu Electrònica de la CAIB (genera automàticament un document de sol·licitud):

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3974886

  • Al Registro General Electrónico del Estado adreçat a "Consejeria de Vivienda, Territorio y Movilidad":

https://reg.redsara.es/


Dubtes:

Si teniu dubtes podeu telefonar al 971 177 000, extensió 69912.