SOL·LICITUD DE REALITZACIÓ DE L'EXAMEN PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE COMPETÈNCIA PROFESIONAL PER AL TRANSPORT PÚBLIC INTERIOR I INTERNACIONAL DE MERCADERIES O DE VIATGERS


EXPLICACIÓ NORMATIVA:

D'acord amb els articles 43 i 47 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, per poder obtenir i mantenir l'autorització per al transport públic de viatgers en autobús o de mercaderies en vehicles o conjunts de vehicles amb capacitat de tracció pròpia que tenguin una massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones cal complir, entre d'altres, amb el requisit de competència professional exigit per la reglamentació de la Unió Europea.

L'article 111 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial decret 1211/1990, disposa que, en general i a l'efecte del compliment del requisit de competència professional, l'empresa haurà de comptar en tot moment amb una persona física que exerceixi les funcions de gestor del transport.

L'article 114 del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres estableix que el gestor de transport de l'empresa haurà d'estar en possessió del certificat expedit per l'Administració que acrediti la seva competència professional per al transport per carretera de viatgers o de mercaderies, segons pertoqui.

L'annex II del Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres estableix que, en general, les persones que no estiguin en possessió del títol de Formació Professional de Tècnic Superior en Transport i Logística, establert pel Reial decret 1572/2011, només podran obtenir el certificat de competència professional per al transport per carretera, de viatgers o de mercaderies, prèvia superació d'un examen, que es regirà per allò que disposa l'article 8 del Reglament (CE) 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'estableixen les normes comuns relatives a les condicions que s'han de complir per a l'exercici de la professió de transportista per carretera, amb les concrecions assenyalades a l'Annex II esmentat.

Si teniu el títol de Formació Professional de Tècnic Superior en Transport i Logística, podeu sol·licitar directament els certificats de competència professional per al transport per carretera de les dues modalitats, viatgers i mercaderies, sense haver de superar cap examen (emplenant els apartats corresponents de la sol·licitud, pagant les taxes d'expedició de certificat i aportant la documentació acreditativa que s'esmenta a la sol·licitud).


MODALITATS:

Per a l'obtenció del certificat de competència professional de la modalitat escollida, les persones interessades han de superar l'examen que pertoqui d'aquesta modalitat. Les modalitats són:

  • Per al exercici de l'activitat de transport públic interior i internacional de VIATGERS.
  • Per a l'exercici de l'activitat de transport públic interior i internacional de MERCADERIES.


PROGRAMA, ESTRUCTURA I PUNTUACIÓ DE L’EXAMEN

Es pot conèixer el programa de l’examen a l’enllaç següent (Annex 1 del Reglament (CE) 1071/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, pel qual s’estableixen les normes comunes relatives a les condicions que s’han de complir per a l’exercici de la professió de transportista per carretera): Enllaç al programa

L'examen consta de dues proves:

A) Prova de preguntes concretes: 200 preguntes tipus test sobre les matèries del programa, cadascuna amb 4 respostes alternatives. La puntuació màxima serà de 200 punts i cada pregunta contestada correctament puntuarà 1 punt i cada resposta errònia es penalitzarà descomptant un terç del valor d’una resposta correcta. El temps de realització serà de 2 hores.

B) Prova de supòsits pràctics: Resoldre 4 supòsits pràctics que impliquen aplicar el coneixement de les matèries que integren el programa a casos concrets. L’aspirant, després de realitzar els càlculs i les valoracions precises, haurà d’elegir entre 8 respostes alternatives a cadascun dels supòsits. La puntuació màxima serà de 200 punts i cada supòsit resolt correctament puntuarà 50 punts i cada supòsit erroni es penalitzarà descomptant un terç del valor del supòsit correcte. El temps de realització serà de 2 hores.

Per aprovar l’examen s’haurà d’obtenir una puntuació no inferior al 50 per cent dels punts possibles a cadascuna de les dues proves (mínim 100 punts a cada prova) i, també, s’haurà d’obtenir un mínim del 60 per cent del total de punts atribuïbles per al conjunt de les dues proves (mínim 240 punts entre les dues proves).


REQUISITS DELS ASPIRANTS:

1. Només es podran examinar les persones que acreditin que estan en possessió d'algun dels títols de formació següents:

- Títol de batxiller o equivalent.

- Títol de tècnic, acreditatiu d’haver superat els ensenyaments d’una formació professional de grau mitjà.

- Títol de tècnic superior, acreditatiu d’haver superat els ensenyaments d’una formació professional de grau superior.

- Títol universitari de grau o postgrau.

2. Només es podran examinar les persones que tenguin la residència habitual a un municipi de l’illa de Mallorca o de Formentera (s’entén per residencia habitual el lloc en el qual una persona viu habitualment; és a dir, durant almenys 185 dies per any). Si al DNI/NIE no hi consta un domicili situat a l'illa de Mallorca o de Formentera, haureu d'aportart un certificat d'empadronament que acrediti aquesta circumstància. Per a la resta d'illes, cal que contacteu amb el consell insular corresponent.


DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE PRESENTAR:

1. Sol·licitud que heu d'emplenar (marcant de quina modalitat us voleu examinar):

Sol·licitud_en_catala_(format_PDF).pdfSol·licitud_en_catala_(PDF AUTOEMPLENABLE).pdf

2. Justificant (model 046 de l'ATIB i, si cal, el document acreditatiu de l'ingrés) d'haver pagat la taxa corresponent.

*** Enllaç al pagament de la taxa per realitzar l'examen:

- Per a la modalitat de transport públic de VIATGERS: Enllaç a l'ATIB

- Per a la modalitat de transport públic de MERCADERIES: Enllaç a l'ATIB

*** Enllaç al pagament de la taxa d'expedició de certificat (si heu aprovat l'examen o si teniu el títol de Formació Professional de Tècnic Superior en Transport i Logística. En aquest darrer cas, s'ha de pagar una taxa per cada certificat de modalitat que sol·liciteu): Enllaç a l'ATIB

3. Fotocòpia del DNI/NIE (ambdues cares).

4. La còpia del títol que s'acredita per a accedir a l'examen, que ha de ser qualsevol dels títols esmentats anteriorment (batxillerat o equivalent, tècnic de grau mitjà d'FP, tècnic de grau superior d'FP o títol universitari de grau o postgrau).

5. Si al vostre DNI/NIE no hi consta un domicili situat a l'illa de Mallorca: certificat d'empadronament que ho acrediti.


ON HEU DE PRESENTAR TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ?

Podeu presentar aquesta documentació:

1. Telemàticament (si disposau de certificat digital o DNI electrònic) a la Seu Electrónica de la CAIB, al procediment corresponent. Heu de pensar a adjuntar la sol·licitud degudament signada (no la confongueu amb el formulari que inicia el tràmit telemàtic). Enllaç:

Enllaç a la Seu electrònica de la CAIB

2. Presencialment a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local.

Si voleu reservar cita a l'oficina de registre ubicada a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre (C. d'Eusebi Estada,28 Palma) o, també, a altres oficines de registre de la CAIB, heu d'anar a l'enllaç següent: 

Enllaç per demanar cita


Informació de la unitat orgànica generadora:

Direcció General de Mobilitat

C/ Eusebi Estada, 28

07004 - Palma

Telèfon: 971 17 71 81