Torna

Direcció General de Transports

 

 Competència professional

PROVES DE CONSTATACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'EXERCICI DE LES ACTIVITATS DE TRANSPORT INTERIOR I INTERNACIONAL DE VIATGERS I MERCADERIES

Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera, es necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que, desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i siguin assortides del corresponent certificat, segons desenvolupa l'Ordre del Ministeri de Foment de 28 de Maig de 1999.

Modalitats:

Per a l'obtenció del certificat competència professional, les persones interessades s'han de presentar a l'examen

  • Per al exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers.
  • Per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies.

Requisits dels aspirants

Els aspirants únicament podran concórrer a les proves que es convoquin on tinguin la seva residència habitual, a l'illa de Mallorca o Formentera, respectivament, mitjançant presentació del DNI en vigor o del certificat d'empadronament amb una antiguitat mínima de 185 dies.

Convocatòria de les proves:

Les proves es convocaran almenys un cop a l'any i es publicaran al Butlletí Oficial corresponent un mes abans a la seva realització, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies. 

Informació de la unitat orgànica generadora:

Direcció General de Mobilitat i Transports Terrestre

C/ Eusebi Estada, 28

07004 - Palma

Telèfon: 971 17 71 81

Documents i documentació

Les sol·licituds s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Transports situada al carrer d'Eusebi Estada, 28 de Palma o a la seu del Consell Insular de Formentera situada a la plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera.

BOIB:

S'ha de presentar:

   

 

Relació definitiva de persones declarades APTES a les proves de competència professional de transport interior i internacional de viatgers i mercaderies

aptos mercancias cat-cast.docxaptos mercaderies cat-cast.docx

aptos viajeros cat-cast.docxaptos viatgers cat-cast.docx


CONVOCATÒRIA 2020

VIATGERS

MERCADERIES

25 de novembre 26 de novembre