Torna

Direcció General de Transports

 

 Competència professional

PROVES DE CONSTATACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'EXERCICI DE LES ACTIVITATS DE TRANSPORT INTERIOR I INTERNACIONAL DE VIATGERS I MERCADERIES

Per a l'exercici de la professió de transportista per carretera, es necessari acreditar el compliment del requisit de competència professional, que es reconeixerà a aquelles persones que, desprès de justificar la possessió dels coneixements necessaris, superin les proves que es convoquin i siguin assortides del corresponent certificat, segons desenvolupa l'Ordre del Ministeri de Foment de 28 de Maig de 1999.

Modalitats:

Per a l'obtenció del certificat competència professional, les persones interessades s'han de presentar a l'examen

  • Per al exercici de l'activitat de transport interior i internacional de viatgers.
  • Per a l'exercici de l'activitat de transport interior i internacional de mercaderies.

Requisits dels aspirants

Els aspirants únicament podran concórrer a les proves que es convoquin on tinguin la seva residència habitual, a l'illa de Mallorca o Formentera, respectivament, mitjançant presentació del DNI en vigor o del certificat d'empadronament amb una antiguitat mínima de 185 dies.

Convocatòria de les proves:

Les proves es convocaran almenys un cop a l'any i es publicaran al Butlletí Oficial corresponent un mes abans a la seva realització, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies. 

Informació de la unitat orgànica generadora:

Direcció General de Mobilitat i Transports Terrestre

C/ Eusebi Estada, 28

07004 - Palma

Telèfon: 971 17 71 81

Documents i documentació

Les sol·licituds s'han de presentar a la seu de la Direcció General de Transports situada al carrer d'Eusebi Estada, 28 de Palma o a la seu del Consell Insular de Formentera situada a la plaça de la Constitució, 1 de Sant Francesc Xavier de Formentera.

BOIB:

S'ha de presentar:


CONVOCATÒRIA 2021

Mesures higienicosanitàries d'obligat compliment pel desenvolupament de les proves de competènca professional de juny de 2021

VIATGERS

MERCADERIES

22 de juny 21 de juny
Relació definitiva admesos Viatgers Relació definitiva admesos Mercaderies
Relació provisional aprovats Viatgers Relació provisional aprovats Mercaderies
Relació definitiva aprovats Viatgers Relació definitiva aprovats Mercaderies