Subvenció per abandó de l'activitat

Ministeri de Foment

Per abandonar l'activat:

Amb caràcter anual el Ministeri de Foment convoca ajudes als transportistes autònoms que abandonen l'activitat, per jubilació, tant de mercaderies com de viatgers

Regulació:

- Ordre FOM/3342/2009 de 4 de desembre per la qual es convoquen ajudes a transportistes autonoms per
carretra que abandonin l'activitat.

- Ordre FOM/3218/2009 de 17 de novembre per la qual s'aproven les bases reguladores der la concessió
d'ajudes a transportistes autonoms per carretera que abandonin l'activitat.