CAP 

 Certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors


ATENCIÓ: Pels tràmits Menorca i Eivissa s'han de pagar les taxes als seus respectius Consells Insulars.


- Obtenció del certificat

- Autorització dels centres de formació

- Homologació de cursos

- Qualificació inicial dels conductors: modalitat ordinària

- Qualificació inicial dels conductors: modalitat accelerada

- Formació contínua dels conductors

- Sol·licitud d'expedició targeta qualificació inicial