Torna

Direcció General de Transports

CAP 

 

Certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors

 

                  -         Obtenció del certificat.

                  -         Autorització dels centres de formació.

                  -         Homologació de cursos

                  -         Qualificació inicial dels conductors: modalitat ordinària.

                  -         Qualificació inicial dels conductors: modalitat accelerada.

                  -         Formació contínua dels conductors

                  -         Visat homologacions cursos CAP.

                  -         Taxa d'expedició, renovació i duplicat de la targeta de qualificació del conductor