Torna

Direcció General de Mobilitat

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORT DE MALLORCA

Les Juntes Arbitrals del Transport s'han creat a totes les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla. El seu objecte principal és resoldre reclamacions de caràcter mercantil relacionades amb el compliment dels contractes de transport terrestre i d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

Si la controvèrsia no excedeix els 15.000 euros i cap de les parts que intervenen en el contracte no ha manifestat expressament a l'altra la seva voluntat d'excloure la competència de les Juntes Arbitrals abans que s'iniciï o s'hagués hagut d'iniciar d'acord amb el pactat a la realització del servei contractat, les Juntes Arbitrals són les úniques competents per resoldre aquestes reclamacions.

Si excedís els 15.000 euros, perquè siguin competents les Juntes Arbitrals és necessari que les parts intervinents, de comú acord, sotmetin al seu coneixement la controvèrsia de què es tracti.

Les Juntes Arbitrals del Transport resolen reclamacions i intervenen en conflictes, de contingut econòmic, amb relació als transports terrestres (carretera, ferrocarril i cable) següents:

 • urbans (autobús, taxi, tramvia, funicular, etc.)
 • interurbans (autocar, taxi, ferrocarril, etc.)
 • de mercaderies (càrrega completa, fraccionada, etc.)
 • de viatgers (regular, discrecional, turístic, lloguer de vehicles, etc.)

S'inclouen tant els transports interns com els internacionals i els intermodals, quan un dels modes és terrestre (carretera - vaixell, ferrocarril - aeri, etc.).

Qualsevol usuari, transportista, carregador o intermediari que sigui part contractant en un transport pot acudir a la Junta Arbitral, sense advocat ni procurador.

 • Un simple escrit de reclamació i un únic tràmit de vista, ràpid i antiformalista, basten per resoldre les reclamacions que es plantegin.
 • La intervenció de les juntes és gratuïta.
 • La reclamació es presenta, a elecció del reclamant, en la celebració del contracte, llevat que s'hagués pactat de forma expressa en subscriure el contracte la submissió a una junta concreta.
 • Si el reclamant no pot comparèixer davant de la junta, amb un simple escrit pot atorgar la seva representació a una altra persona.
 • El laude o acord de la junta substitueix la sentència o decisió judicial i produeix efectes idèntics a la cosa jutjada.


La Junta Arbitral del Transport és l'òrgan institucional que substitueix els jutjats i tribunals en les reclamacions de la seva competència.


Les Juntes Arbitrals del Transport estan funcionant i:
 • Resolen obligatòriament totes les reclamacions econòmiques que no excedeixin els 15.000 euros, derivades de qualsevol contracte dels transports abans esmentats, llevat que una de les parts hagués manifestat expressament a l'altra la seva voluntat d'excloure la seva competència abans que s'iniciï o s'hagués hagut d'iniciar la realització del servei contractat. També pot intervenir en reclamacions de més de 15.000 euros si hi ha pacte exprés en aquest sentit, o les parts hi convenen.
 • Dictaminen i informen sobre les condicions de compliment dels contractes de transport i les seves clàusules d'execució.
 • Intervenen en el dipòsit, valoració i alienació de mercaderies els ports de les quals no els pagui el destinatari obligat a això, si la reclamació es presenta en el termini de 8 dies naturals.
 • Realitzen, així mateix, el dipòsit i l'alienació de les mercaderies transportades quan no sigui possible fer-ne el lliurament i corrin el risc de perdre's.
 • Actuen com a dipositàries de mercaderies refusades o el lliurament de les quals és impossibilitat en arribar a la seva destinació.
 • Fan dipòsits i peritatges cautelars previs a l'arbitratge quan hi hagi dubtes i discussions sobre l'estat de la mercaderies transportades.
El suport legal de la juntes està constituït per:

a) La Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres, articles 37 i 38 (BOE del 31 de juliol), modificada per la Llei 29/2003, de 8 d'octubre.
b) El Reglament d'aquesta Llei aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, articles del 6 al 12 (BOE del 8 d'octubre).
c) Ordre de 30 de març de 2001 per la qual s'estableixen normes per a la realització per les Juntes Arbitrals del Transport de funcions de dipòsit i alienació de mercaderies (BOE del 14 d'abril).
d) Les normes de les diferents comunitats autònomes que les han constituït.

 

Imprès - Reclamació Junta Arbitral - Català.pdf Imprès - Reclamació Junta Arbitral - Català.pdf

Accés a la guia de consum de lloguer de vehicles sense conductor

Relació de Juntes Arbitrals

Relació de Laudes Arbitrals