Certificat per a conductors de països no comunitaris

ATENCIÓ: Pels tràmits de Menorca i Eivissa s'han de pagar les taxes als seus respectius Consells Insulars.

Han de sol·licitar un certificat de conductor les empreses titulars d’autoritzacions de transport públic o privat complementari, de mercaderies o de viatgers en autobús, que contractin a conductors nacionals d’un tercer país no pertanyent a la Unió Europea.

El certificat de conductor tendrá una vigència de 2 anys o fins que finalitzi el termini de validesa del permís de conduir del conductor.

La sol·licitud s’ha de fer telemàticament a través de la Seu Electrònica del Ministeri de Foment.

https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/GESTION_AUTORIZACIONES/


REQUISITS:

  • L’empresa que contracti a conductors nacionals de tercers països no pertanyents a la UE ha de ser titular d’autorització de transport públic o privat complementari en vigor.
  • Permís de conduir del conductor en vigor i, quan es tracti d’un permís emès per una autoritat distinta a l’espanyola, un informe de la Prefectura Provincial de Trànsit que acrediti la validesa del permís de conduir presentat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

  • Document d’identitat del conductor en vigor.
  • Permís de conduir del conductor en vigor o informe de la Prefectura Provincial de Trànsit (si està emès per una autoritat distinta a l’espanyola)
  • Justificació d’alta del conductor a la Seguretat Social a l’empresa esmentada o contracte de feina visat per l’autoritat laboral i número d’afiliació a la Seguretat Social del conductor.
  • Document d’ingrés de la taxa.

TAXA:

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9325