Torna

Direcció General de Transports

Obres en els terrenys afectes

al ferrocarril 

  


Introducció. 
Per realitzar obres, instal·lacions o activitats en les zones de domini públic, protecció i límit d'edificació de la infrastructura ferroviària, terrenys afectats per l a presència del ferrocarril, es preceptiva la prèvia autorització de la Direcció General de Mobilitat.


Destinataris.
 Persones físiques o jurídiques.

  

Requisits.  Distancies :

- Zona de domini públic : el terrenys ocupats per les línies ferroviàries i una franja de 8 metres a cada costa de la plataforma, amidada en horitzontal i perpendicularment a l'eix de l'aresta exterior de la explanació.
 
- Zona de protecció : la franja de terreny a cada costat de les línies ferroviàries, delimitada interiorment per a la zona de domini públic i , exteriorment , per dues línies paral·leles situades a 70 metres de les arestes exteriors de l'explanació.
 
En el sol classificat com urbà , les distancies seran de 5 metres per a la zona de domini públic i de 8 metres per a la zona de protecció , contats en tots el casos des de les arestes exteriors de l'explanació.

- Zona límit d'edificació: es situa, amb caràcter general, a 50 metres de l'aresta exterior mes pròxima a la plataforma, amidada horitzontalment des de la esmentada aresta.

Tramitació i documentació necessària per a la expedició de la preceptiva autorització per realitzar obres, instal·lacions o activitats en la zona de domini públic, protecció i en la zona límit d'edificació dels terrenys afectes al ferrocarril.

 Documentació. Mitjançant original i fotocòpia per acarar o bé mitjançant fotocòpia acarada per un organisme oficial o fedatari públic.

   

Documentació a  presentar

 

 Normativa. Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003).

Reial decret 2387/2004, de 30 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament del Sector Ferroviari (BOE núm. 315 de 31 de desembre de 2004).