Obres en els terrenys afectes al ferrocarril

Per realitzar obres, instal·lacions o activitats en la zona de domini públic, zona de protecció i línia límit d'edificació de la infraestructura ferroviària, o terrenys afectats per la presència del ferrocarril, és preceptiva l’autorització o l’informe previ de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre.

 

Distàncies de caràcter general del Domini Ferroviari per a Ferrocarril de Sóller en zona 2 (de Son Sardina a Sóller), tren i metro (SFM)

1. Terrenys rústics o urbans no consolidats

— Zona de domini públic (art. 130 LTTMSIB): els terrenys ocupats per les línies ferroviàries i una franja de vuit metres a cada costat de la plataforma, amidada en horitzontal i perpendicularment a l'eix de la via, des de l'aresta exterior de l’esplanació.

— Zona de protecció (art. 131 LTTMSIB): la franja de terreny a cada costat de les línies ferroviàries, delimitada interiorment per a la zona de domini públic i, exteriorment, per dues línies paral·leles situades a trenta metres de les arestes exteriors de l'esplanació.

— Línia límit d'edificació (art. 133 LTTMSIB): se situa a vint metres, amidats horitzontalment, de l'aresta exterior més pròxima a la plataforma.

2. Terrenys urbans consolidats

— Zona de domini públic (art. 130 LTTMSIB): els terrenys ocupats per les línies ferroviàries i una franja de cinc metres a cada costat de la plataforma, amidada en horitzontal i perpendicularment a l'eix de la via, des de l'aresta exterior de l’esplanació.

— Zona de protecció (art. 131 LTTMSIB): la franja de terreny a cada costat de les línies ferroviàries, delimitada interiorment per a la zona de domini públic i, exteriorment, per dues línies paral·leles situades a deu metres de les arestes exteriors de l'explanació.

— Línia límit d'edificació (art. 133 LTTMSIB): se situa a vint metres, amidats horitzontalment, de l'aresta exterior més pròxima a la plataforma.

Distàncies per a la via de Ferrocarril de Sóller en zona 1 (de Palma a l’estació de Son Sardina) i en zona 3 (de Sóller al Port de Sóller) 

— Zona de domini públic (art. 176 LTTMSIB): els terrenys ocupats per la infraestructura ferroviària, inclosos els que ocupen la plataforma de la via i els elements funcionals o les instal·lacions afectes a l’ús i l’explotació del ferrocarril. També formen part del domini públic afecte al servei ferroviari el subsol i la projecció vertical dels terrenys ocupats per la infraestructura ferroviària, en la forma que es determini reglamentàriament.

— Zona de protecció (art. 176 LTTMSIB): la zona de protecció és contigua al domini públic i consisteix en una franja de terreny de quatre metres comptats des de les arestes exteriors de la plataforma de la via.

Tramitació

Cal presentar:

— Sol·licitud adreçada a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre:

o Si es tracta d’una persona física, per registre electrònic (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4213695) o presencial a les dependències de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, al carrer d’Eusebi Estada, 28, 1er, 07004 Palma.

o Si es tracta d’una persona jurídica o qualsevol dels altres casos que indica l’art. 14.2 de la Llei 39/2015, s’han d’utilitzar mitjans electrònics.

— La sol·licitud, en l’apartat de l’exposició, ha d’incloure una descripció breu i clara de les obres que necessiten autorització.

— En cas d’obres majors s’ha de presentar el projecte redactat i signat pel personal tècnic corresponent (arquitecte/a, enginyer/a, pèrit/a, etc.), simplificat als paràmetres següents:

o Plànol d’emplaçament general de la zona, a escala.

o Plànol acotat que mostri el solar amb la situació de l’edifici i les vies, a escala no més petita d’1:500. S’han d’indicar les línies que delimiten la zona de domini públic, la zona de protecció i la línia límit d’edificació.

o Plànol de façanes i seccions acotades amb plànol de referència a la línia fèrria.

o Una memòria reduïda que ha de fer referència a les normatives específiques que s’han tingut en compte a l’hora de redactar els plànols anteriors i que ha d’incloure la indicació dels procediments constructius i possibles afectacions al domini ferroviari (col·locació de bastides, pas de maquinària, moviments de terres, etc.).

o En cas d’obres de reparació i millora de construccions i instal·lacions existents en zona de domini públic i zona de protecció s’ha d’acreditar la legalitat de la construcció (art. 132.6 LTTMSIB).

— En cas d’obres menors com, per exemple, tancar un solar, obrir una finestra, pintar una façana, adobar una paret o fer algun treball que no afecti l’estructura de l’edifici o que sigui de poca durada, és necessari:

o Un plànol o croquis acotat de l’emplaçament del treball que es vol dur a terme. (Es pot utilitzar una còpia d’una guia urbana o del cadastre, si és en terreny rústic).

o Un croquis acotat del mur (si escau) o una fotografia de la façana, un croquis del portell que es vol obrir, etc. És a dir, s’ha de concretar la feina i els procediments constructius i possibles afectacions al domini ferroviari.

o En cas d’obres de reparació i millora de construccions i instal·lacions existents en zona de domini públic i en zona de protecció s’ha d’acreditar la legalitat de la construcció (art. 132.6 LTTMSIB).

 

La Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre, a la vista de la documentació presentada, efectuades les comprovacions oportunes i recaptats els informes pertinents de l’empresa ferroviària afectada per les obres i del Gabinet Tècnic de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, ha de dictar la resolució corresponent, la qual s’ha de notificar al o la sol·licitant i a l’empresa ferroviària.

 

Normativa d’aplicació

— Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears (LTTMSIB).

— Llei 38/2015, de 29 de setembre, del sector ferroviari (LSF).

— Reial decret 2387/2004, de 30 desembre, pel qual s’aprova el Reglament del sector ferroviari (RLSF).

— Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’ordenació dels transports terrestres (LOTT).

— Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’ordenació dels transports terrestres (RLOTT).

— Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

— Resolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per la qual s’acorda que el Ferrocarril de Sóller es presta mitjançant un servei ferroviari combinat, i es declara quins trams del trajecte tenen la consideració de transport ferroviari i quins de transport tramviari, de 7 de gener de 2015, publicada al BOIB núm. 16 de 31 de gener de 2015.

— Resolució del director general de Mobilitat i Transports de data 10 de gener de 2017, amb la qual es modifiquen les distàncies que afecten al terme municipal de Marratxí (consultar les distàncies amb l’Ajuntament de Marratxí)

— Resolució del director general de Mobilitat i Transports, de data 11 de setembre de 2017, amb la qual es modifiquen les distàncies que afecten al terme municipal de Sóller (consultar les distàncies amb l’Ajuntament de Sóller)