Torna

Direcció General de Transports

Qualificació inicial CAP

PROVES PER OBTINDRE EL CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ INICIAL MODALITAT ORDINARIA I MODALITAT ACCELERADA DE VIATGERS I MERCADERIES

Per conduir determinats vehicles de viatgers i mercaderies, es necessari acreditar que s’obtingut la qualificació inicial en la modalitat ordinària (280 h) o accelerada (140 h), que es reconeixerà a aquelles persones que en un termini no superior a un any, comptadors des de l'acabament del curs de formació, han superat un examen sobre les matèries incloses en l'annex I, lletra A) del Reial Decret 284/2021 de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Convocatòria de les proves

El calendari de les esta publicat a la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’any 2022 a l'illa de Mallorca. Es convoquen sis cops a l'any, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies en relació a cada una de les convocatòries.

Les sol·licituds poden presentar-se:

 • A la seu de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre situada al carrer d'Eusebi Estada, 28
 • De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

Les sol·licituds han d'acompanyar-se amb la documentació següent:

 • Fotocopia del document nacional d’identitat, permís de conducció o passaport vigent.
 • Reguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.

Normativa

Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (BOE núm. 98 de 24 d'abril de 2021).

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’any 2022 a l'illa de Mallorca (BOIB núm. 170 de 11 de desembre de 2021).


Convocatòria de gener de 2022

PDF Mesures higienicosanitàries d'obligat compliment pel desenvolupament de les proves CAP de gener 2022

Viatgers

Mercaderies

Data examen: 25/01/2022

Data examen: 24/01/2022

Llocs:

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Llocs:

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Horari: de 10.00 a 12.00

Horari: de 10.00 a 12.00

PDF 19/01/2022 Definitiva admesos

PDF 19/01/2022 Definitiva admesos


Convocatòria de novembre de 2021 (finalitzada)

Viatgers

Mercaderies

Data examen: 18/11/2021

Data examen: 12/11/2021

Llocs: 

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Llocs: 

 • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
 • Eivissa: Recinte Firal (Ctra. Eivissa>Sant Antoni, km 1)

Horari: de 10.00 a 12.00

Horari: de 10.00 a 12.00

PDF 09/12/2021 - Definitiva aprovats

PDF 29/11/2021 - Definitiva aprovats