Torna

Direcció General de Mobilitat

Qualificació inicial CAP

PROVES PER OBTINDRE EL CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL ACREDITATIU DE LA QUALIFICACIÓ INICIAL MODALITAT ORDINARIA I MODALITAT ACCELERADA DE VIATGERS I MERCADERIES

ATENCIÓ: Pels tràmits de Menorca i Eivissa s'han de pagar les taxes als seus respectius Consells Insulars.

Per conduir determinats vehicles de viatgers i mercaderies, es necessari acreditar que s’obtingut la qualificació inicial en la modalitat ordinària (280 h) o accelerada (140 h), que es reconeixerà a aquelles persones que en un termini no superior a un any, comptadors des de l'acabament del curs de formació, han superat un examen sobre les matèries incloses en l'annex I, lletra A) del Reial Decret 284/2021 de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.


Convocatòria de les proves

El calendari de les esta publicat a la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditativa de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera, que s’han de dur a terme a l’any 2023 a l'illa de Mallorca. Es convoquen sis cops a l'any, obrint-se un termini d'inscripció no inferior a 15 dies en relació a cada una de les convocatòries.

Les sol·licituds poden presentar-se:

  • De manera presencial a la seu de la Direcció General de Mobilitat
  • De manera telemàtica mitjançant la seu electrònica del Ministeri  (https://sede.mitma.gob.es/capint/)

Les sol·licituds han d'acompanyar-se amb la documentació següent:

  • Fotocopia del document nacional d’identitat, permís de conducció o passaport vigent.
  • Reguard acreditatiu de l’ingrés de la taxa.


Normativa

Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera (BOE núm. 98 de 24 d'abril de 2021).

Resolució de la consellera d’Habitatge, Territori i Mobilitat per la qual es convoquen les proves per
obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de
determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2024 a l’illa
de Mallorca (BOIB núm. 147 de 28 d'octubre de 2023).


Base de dades de preguntes

Base de dades de preguntes del Ministeri


Sol·licitud de l'expedició de la targeta CAP de qualificació inicial

Com sol·licitar l'expedició de la targeta CAP de qualificació inicial


Convocatòria de març de 2024

Viatgers

Mercaderies

Data examen: 22/03/2024 21/03/2024
Llocs:
  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears, edifici Jovellanos (Ctra. de Valldemossa, km 7.5)
Horari: de 10.00 a 12.00 de 10.00 a 12.00
Inscripció:

De 09/02/2024 a 29/02/2024

De 09/02/2024 a 29/02/2024

Llistes d'admesos i exclosos a la prova:

Provisional:

Definitiva:

Provisional:

Definitiva:

Llistes d'aptes i no aptes:

Provisional: 

Definitiva: 

Provisional:

Definitiva:


Convocatòria de gener de 2023 (FINALITZADA)

Viatgers

Mercaderies

Llistes d'aptes i no aptes:

Definitiva: 2023.11.29_-_Llista_definitiva_Viatgers_novembre_2023.pdf 07/02/2024 - Llista Definitiva aptes i no aptes

Definitiva: 2023.11.29_-_Llista_definitiva_Mercaderies_novembre_2023.pdf 07/02/2024 - Llista Definitiva aptes i no aptes