Torna

Direcció General de Transports

CENTRE D’ASSAIG

Sol·licitar la targeta de tacògraf digital

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • DNI o NIE dels tècnics.
 • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del centre i del tècnic.
 • Certificat de formació del responsable tècnic o tècnic expedit per una empresa fabricant d’aparells de tacògraf homologats, en vigor. (segons contempla l'article 6 del RD 125/2017).
 • Certificat en vigor del sistema de gestió o conformitat de la producció del centre tècnic, d'acord amb la UNE 66102, exigit a l'autorització.
 • Autorització expedida per l’òrgan competent en matèria d’indústria de la Comunitat Autònoma en què estigui ubicat el taller o centre. (Reial Decret 125/2017, de 24 de febrer)
  A la pàgina de la Direcció General de Política Industrial, Tramitació UDIT es troba la informació per a sol·licitar l'autorització. (enllaç)

“Real Decreto 125/2017, de 24 de febrero, por el que se establecen los requisitos técnicos y las normas de actuación que deben cumplir los centros técnicos de tacógrafos.

Artículo 11. Tarjeta del centro técnico

1. Una vez concedida la autorización por el órgano competente o cuando se incorpore un nuevo responsable técnico o un técnico, los respectivos titulares de los centros técnicos tipos I, II, III y V solicitarán las tarjetas de centro técnico necesarias presentando la autorización y las renovaciones de las correspondientes certificaciones según el artículo 8, así como en su caso, los certificados de adiestramiento a que se alude en el artículo 6.3, a la autoridad emisora de tarjetas de tacógrafos en la forma establecida en la sección cuarta de la Orden FOM/1190/2005, de 25 de abril, por la que se regula la implantación del tacógrafo digital.”

Renovar la targeta de tacògraf digital

Aquest tràmit no es pot sol·licitar abans d’ 1 mes de la caducitat de la targeta.

La documentació a presentar és la mateixa que per a la sol·licitud per primera emissió. El termini de validesa és d'1 any.

Les targetes caducades s’han de tornar a la Direcció General de Mobilitat i Transports .

Substituir la targeta por pèrdua, robatori.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • En cas de pèrdua:
  • Denúncia de pèrdua o declaració jurada signada amb la data de la pèrdua
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.
 • En cas de robatori:
  • Denúncia de robatori.
  • MODEL 046 de la taxa pagada amb les dades del sol·licitant.