Torna

Professors de religió catòlica

TERMINI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

 

D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors de religió:

 

INICI: 21 de febrer de 2019 a les 9:00h

FI: 27 de febrer de 2019 a les 14:00h

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

- tots els professors han de participar en la convocatòria:

* Professors indefinits amb requisits i mèrits actualitzats en el portal del personal: poden participar de manera telemàtica amb el tràmit adjunt. “Participació professors indefinits de Religió (***)”

* La resta de professors han participar de manera presencial lliurant la documentació en el registre.

- si el professor té el portal de personal habilitat no cal presentar el DNI.

- si els requisits i mèrits es troben actualitzats al portal del personal no cal presentar-los.

- IMPORTANT: els mèrits corresponents a activitats de formació han d’estar perfeccionats en data 31 de desembre de 2018; si aquests mèrits no es troben actualitzats al portal del personal, cal presentar-los amb la sol·licitud corresponent i independent a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, indicant el motiu “convocatòria professors de religió 2019-20”. Aquesta sol·licitud ha de tenir un número de registre diferent al registre de la sol·licitud de participació.

PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 11 de maig de 2018, s’adjunten els documents necessaris per poder participar:

 

-PDF1: Model Sol·licitud (presentació obligatòria)

-ACTIVITATS DE FORMACIÓ: Sol·licitud independent cap a la DG de Formació del Professorat (IMPORTANT: aquesta sol·licitud ha de tenir un número de registre diferent al model de sol·lictud 1)

 

(***) TRÀMIT TELEMÀTIC de “Participació professors indefinits de Religió”:      

 

ADREÇA POSTAL

Direcció General de Personal Docent

Edifici Alexandre Rosselló Pastors

C/ Ter, 16, 1r  07009 Palma