Torna

Professors de religió catòlica


     TERMINI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de maig de 2020, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors de religió:

INICI: 25 de maig de 2020 a les 9:00h
FI: 1 de juny de 2020 a les 14:00h


       INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ


- Tots els professors han de participar de manera telemàtica en la convocatòria, excepte aquells que es trobin en excedència voluntària i no reingressin el proper curs:


1) Professors que actualment ja formen part de les llistes A, B, C, D, E o F (segons la norma 8 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019) amb requisits i mèrits actualitzats en el Portal del Personal i que no han d’aportar cap documentació nova: han de participar de manera telemàtica amb el tràmit adjunt “Participació Professors de Religió SENSE DOCUMENTACIÓ”.


2) La resta de professors: han de participar de manera telemàtica amb el tràmit adjunt “Participació Professors de Religió AMB DOCUMENTACIÓ”. En aquest tràmit han d’adjuntar obligatòriament el model de sol·licitud de participació (annex 5) i, si correspon: i) nova documentació acreditativa dels requisits perfeccionats en data 1 de juny de 2020; ii) nova documentació acreditativa dels mèrits perfeccionats en data 31 d’agost de 2019. ATENCIÓ! Els mèrits corresponents a Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) cal presentar-los amb el  tràmit diferenciat que s’especifica en el punt (3) d’aquesta instrucció i, per tant, no es tindran en compte si es presenten en aquest tràmit amb documentació (2).


- si el professor té el portal de personal habilitat no cal presentar el DNI.
- si els requisits i mèrits es troben actualitzats al Portal del Personal no cal presentar-los.
- en aquest tràmit es poden adjuntar fins a 5 fitxers en format PDF, JPG o ZIP.


3) Qualsevol professor que hagi de presentar noves Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) perfeccionades en data 31 d’agost de 2019: s’han de presentar mitjançant el tràmit adjunt “Presentació d’ACTIVITATS de FORMACIÓ Professors de Religió”.  En aquest tràmit han d’adjuntar obligatòriament el model de sol·licitud de registre d’activitats i la corresponent documentació acreditativa de les activitats de formació permanent cursades.


- si un professor ha de presentar només activitats de formació ha de fer els dos tràmits (2) i (3).
- si les activitats de formació es troben actualitzades al Portal del Personal no cal presentar-les.
- en aquest tràmit es poden adjuntar fins a 5 fitxers en format PDF, JPG o ZIP.

       DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de maig de 2020, s’adjunten els documents necessaris per poder participar:

-ANNEX 5: Model Sol·licitud de Participació (presentació obligatòria tràmit 2) PDF
-ACTIVITATS DE FORMACIÓ: Model Sol·licitud de Registre d’Activitats (presentació obligatòria tràmit 3)


        ACCÉS ALS TRÀMITS TELEMÀTICS:

Heu d'accedir als tràmits <AQUÍ>. Una vegada dintre podeu seleccionar el tràmit corresponent:


1) “Participació Professors de Religió SENSE DOCUMENTACIÓ”
2) “Participació Professors de Religió AMB DOCUMENTACIÓ”
3) “Presentació d’ACTIVITATS de FORMACIÓ Professors de Religió”

 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS DE MESTRES I PROFESSORS DE RELIGIÓ


Es fan públiques les llistes provisionals dels mestres i professors de religió ordenats per barem que han participat en la convocatòria per al curs 2020-2021. <<Annexos>>

S’obre un termini de 3 dies hàbils (fins al 8 de juliol) per presentar telemàticament les reclamacions corresponents adjuntant la documentació necessària.

ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>. “(5) Reclamació llistes professors RELIGIÓ”


TERMINI PER A LA SELECCIÓ DE DESTINACIONS PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

D’acord amb la base novena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de destinacions definitives i provisionals per als professors de religió:

INICI: 10 de juliol de 2020 a les 9:00h
FI: 13 de juliol de 2020 a les 14:00h