TERMINI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de maig de 2020, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors de religió:

INICI: 25 de maig de 2020 a les 9:00h
FI: 1 de juny de 2020 a les 14:00h


       INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ


- Tots els professors han de participar de manera telemàtica en la convocatòria, excepte aquells que es trobin en excedència voluntària i no reingressin el proper curs:


1) Professors que actualment ja formen part de les llistes A, B, C, D, E o F (segons la norma 8 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019) amb requisits i mèrits actualitzats en el Portal del Personal i que no han d’aportar cap documentació nova: han de participar de manera telemàtica amb el tràmit adjunt “Participació Professors de Religió SENSE DOCUMENTACIÓ”.


2) La resta de professors: han de participar de manera telemàtica amb el tràmit adjunt “Participació Professors de Religió AMB DOCUMENTACIÓ”. En aquest tràmit han d’adjuntar obligatòriament el model de sol·licitud de participació (annex 5) i, si correspon: i) nova documentació acreditativa dels requisits perfeccionats en data 1 de juny de 2020; ii) nova documentació acreditativa dels mèrits perfeccionats en data 31 d’agost de 2019. ATENCIÓ! Els mèrits corresponents a Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) cal presentar-los amb el  tràmit diferenciat que s’especifica en el punt (3) d’aquesta instrucció i, per tant, no es tindran en compte si es presenten en aquest tràmit amb documentació (2).


   - si el professor té el portal de personal habilitat no cal presentar el DNI.
   - si els requisits i mèrits es troben actualitzats al Portal del Personal no cal presentar-los.
   - en aquest tràmit es poden adjuntar fins a 5 fitxers en format PDF, JPG o ZIP.


3) Qualsevol professor que hagi de presentar noves Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) perfeccionades en data 31 d’agost de 2019: s’han de presentar mitjançant el tràmit adjunt “Presentació d’ACTIVITATS de FORMACIÓ Professors de Religió”.  En aquest tràmit han d’adjuntar obligatòriament el model de sol·licitud de registre d’activitats i la corresponent documentació acreditativa de les activitats de formació permanent cursades.
   - si les activitats de formació es troben actualitzades al Portal del Personal no cal presentar-les.
   - en aquest tràmit es poden adjuntar fins a 5 fitxers en format PDF, JPG o ZIP.

 


      INFORMACIÓ PRÈVIA: MODIFICACIÓ DE LES PLACES DE PROFESSORS DE RELIGIÓ PER AL CURS 2020-2021

Es fa públic el llistat previ de places de religió als centres públics d’educació infantil i primària així com als instituts d’ensenyament secundari que es veuen modificades per al curs 2020-2021. PDF1 PDF2


TRÀMIT PREVI: COMUNICACIÓ DE PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA EN L’ADJUDICACIÓ DE PLACES DE RELIGIÓ PER AL CURS 2020-2021

OBJECTE: Comunicar a l’Administració la voluntat de participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2020-2021 i, per tant, posar a la seva disposició la destinació definitiva que es tenia en propietat el curs 2019-2020.

PARTICIPANTS: Poden participar en aquest tràmit els professors de religió amb contracte indefinit del grup A que no estan obligats a participar en el proper tràmit de selecció de places de religió per al curs 2020-2021.

INICI: 26 de juny de 2020 a les 11:00h
FI: 30 de juny de 2020 a les 11:00h


        ACCÉS AL TRÀMIT TELEMÀTIC:

Heu d'accedir al tràmit <AQUÍ>. “(4) Comunicació voluntària: participació en l'adjudicació PLACES RELIGIÓ curs 2020-21”