TERMINI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ

 

D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 11 de maig de 2018, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors de religió:

 

INICI: 1 de juny de 2018 a les 9:00h

FI: 6 de juny de 2018 a les 14:00h

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

- tots els professors que participin en la convocatòria han de presentar la sol·licitud de participació

- si el professor té el portal de personal habilitat no cal presentar el DNI

- si els requisits i/o mèrits es troben actualitzats en data 31 de maig de 2018 al portal del personal no cal presentar-los

- IMPORTANT: els mèrits corresponents a activitats de formació han d’estar perfeccionats en data 15 de gener de 2018; si aquests mèrits no es troben actualitzats al portal del personal, cal presentar-los amb la sol·licitud independent a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, indicant el motiu “convocatòria professors de religió 2018-19

- els professors indefinits amb tots els requisits cal que consultin els llistats d’informació prèvia a l’inici del procediment, en els quals es concreta si poden o no participar en aquesta convocatòria

PROCEDIMENT PER A LA PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

 

D’acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a destinació per als professors de religió, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 11 de maig de 2018, s’adjunten els documents necessaris per poder participar:

 

PDF1: Model Sol·licitud (presentació obligatòria)

PDF2: Model Compromís (només per a nous professors indefinits)

ACTIVITATS DE FORMACIÓ: Sol·licitud independent cap a la DG de Formació del Professorat

 

ADREÇA POSTAL

 

Direcció General de Personal Docent

Edifici Alexandre Rosselló Pastors

C/ Ter, 16, 1r  07009 Palma