Torna

Professors de religió catòlica

NOVETAT 09/05/2022:

TERMINI DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER ALS PROFESSORS DE RELIGIÓ CATÒLICA (Curs 2022-2023)

D'acord amb la base sisena de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l'accés a destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 d’abril de 2022, es fa públic el termini per presentar les sol·licituds de participació en el procediment d’accés a destinacions per als professors de religió catòlica:

INICI: 10 de maig de 2022 a les 9:00h
FI: 17 de maig de 2022 a les 23:00h

INSTRUCCIONS DE PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

- Tots els professors han de participar de manera telemàtica en la convocatòria mitjançant el tràmit 1, excepte aquells que es trobin en excedència voluntària i no reingressin el proper curs. El desenvolupament del tràmit segueix la següent estructura:

a) Dades personals.

b) Sol·licitud Expòs/Sol·licit de participació.

c) Selecció de la diòcesi per a la qual s’està proposat (0).

d) Selecció d’una de les opcions següents: (1)Indefinit sense nova titulació; (2)Indefinit amb nova titulació; (3)Substitut sense nova titulació; (4)Substitut amb nova titulació.

ATENCIÓ! Tots els professors han de participar amb el grup A, B, C, D, E, F, G o H que els correspongui segons la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de març de 2021. Les opcions (1) i (2) es corresponen amb els professors dels grups A, B, C, D, E; les opcions (3) i (4) es corresponen amb els professors dels grups F, G, H; els nous professors que encara no pertanyen a cap grup han de participar amb l’opció (4).

RECORDEU! Si els requisits i mèrits es troben actualitzats al Portal del Personal no cal presentar-los i, per tant, es participa sense nova titulació per una de les opcions (1) o (3). La data màxima de perfeccionament de requisits és el 17 de maig de 2022 i la de mèrits és el 31 d’agost de 2021.

e) Si s’ha seleccionat una de les opcions (2) o (4) de l’apartat anterior, presentació de la nova documentació convenientment escanejada en format PDF que correspongui.

ATENCIÓ! Els mèrits corresponents a Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) cal presentar-los amb el tràmit 2 diferenciat especificat en aquesta instrucció i, per tant, no es tindran en compte si es presenten amb el tràmit 1.

f) Enregistrament de la sol·licitud amb número de registre.

- Qualsevol professor que hagi de presentar noves Activitats de Formació Permanent (Punt 3 de l’Annex 3 del barem de mèrits) perfeccionades en data 31 d’agost de 2021 ho ha de fer mitjançant el tràmit 2, seguint les instruccions que en ell s’indiquen. Si les activitats de formació es troben actualitzades al Portal del Personal no cal presentar-les.

ATENCIÓ! Si un professor d’un dels grups A, B, C, D, E, F, G o H ha d’actualitzar només les activitats de formació ha de fer els dos tràmits adjunts 1 i 2. En aquest cas, participa en el tràmit 1 amb una de les opcions (1) o (3).

ACCÉS ALS TRÀMITS TELEMÀTICS:

1) “Participació Professors de Religió”   

- Annex 5 Sol·licitud de participació
- Annex 8 Experiència docent privats concertats
- Annex 9 Experiència docent escoles infantils

2) “Presentació d’ACTIVITATS de FORMACIÓ Professors de Religió”

ENLLAÇ  <aquí>