Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Dona 2021

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costs derivats d'accions complementàries, que es derivin de la contractació de dones víctimes de violència masclista que siguin contractades per les entitats que es relacionen a l'apartat tercer d'aquest Annex, en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Codi SIA

2413931

Persones destinatàries

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les entitats relacionades a continuació que contractin dones víctimes de violència masclista en el marc d'aquesta convocatòria i que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió, així com competència, per executar el projecte corresponent:

a) Ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats), i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades

b) Entitats sense ànim de lucre

c) Entitats que conformen el sector públic instrumental de la CAIB, excepte els consorcis i els organismes autònoms

d) Associacions empresarials i sindicals

Termini per a resoldre i notificar

El que s'estableix a la convocatòria

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les entitats relacionades a continuació que contractin dones víctimes de violència masclista en el marc d'aquesta convocatòria i que gaudeixin de capacitat tècnica i de gestió, així com competència, per executar el projecte corresponent:

a) Ens locals (corporacions locals, consells insulars i mancomunitats), i també les entitats que en depenen o que hi estan vinculades

b) Entitats sense ànim de lucre

c) Entitats que conformen el sector públic instrumental de la CAIB, excepte els consorcis i els organismes autònoms

d) Associacions empresarials i sindicals

Documentació a presentar

1. La tramitació de la sol·licitud de subvenció s'ha de generar mitjançant l'aplicació web del SOIB-ACCFOR a l'enllaç https://intranet.caib.es/accfor/principal.xhtml.

Per completar el tràmit i tenir-lo per finalitzat, el document de sol·licitud generat amb l'aplicació ACCFOR s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), dins del termini de presentació de sol·licituds. Fins que no es completi el tràmit de registre electrònic de la sol·licitud, no es considerarà vàlidament presentada.

2. En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s'hagi esmenat.

3. Les entitats interessades a presentar una sol·licitud que no tinguin accés a ACCFOR (per no haver-se presentat a altres convocatòries del SOIB gestionades per ACCFOR) trobaran al web del SOIB les instruccions per sol·licitar-hi l'accés.

Termini màxim

Fins al 30 de setembre de 2021, o fins exhaurir el crèdit

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar