Torna

Les reserves marines a les Illes Balears

Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics de les activitats regulades dins la reserva marina.

En cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) La pesca professional d’arts menors

  • Es permet excepte en una de les zones de protecció especial. Sols hi poden treballar les embarcacions adscrites a les confraries de Fornells i de Ciutadella i aquelles embarcacions que acreditin l’habitualitat a la zona.

regulacio1

  • Els ormeigs permesos amb condicions són: els tremalls, els boleros, les xarxes molleres i gerreteres. Quant els arts de parada, es poden utilitzar la solta, l’almadrava i la moruna. Altres aparells utilitzables són: la llampuguera, el palangró, la fluixa, el curricà de fons, el volantí, la potera, la nansa per a llagosta i el caduf per al pop.
  • Dins la reserva marina estan prohibides la pesca d’arrossegament, la d’encerclament, la de palangre de fons i de superfície.

B) Pesca recreativa

  • Es pot practicar els dimarts, els dijous, els dissabtes, els diumenges i els dies festius (nacionals, autonòmics i insulars), excepte a les zones de protecció especial i a la de veda per a la pesca recreativa.
  • Els ormeigs permesos són: el volantí i la canya (un sol ormeig per pescador), amb un màxim de 6 hams des de terra i 4 des d’embarcació. La potera, la fitora (només per a la pesca diürna), el salabre, la fluixa, el curricà de fons, el rall amb l’autorització especial del Consell Insular .

regulacio2

  • Es pot mariscar puu amb 1 corda i 2 bous per recol·lector.
  • Les competicions no hi estan permeses.
  • La pesca submarina està prohibida.
  • Per a totes les modalitats de pesca recreativa, excepte per a la pesca del raor, s'estableix una mida mínima de l'ham de 7 mm d'amplària interior (sinus).
  • Queda expressament prohibit que les embarcacions que naveguin per les aigües de la reserva marina i les persones i vehicles que circulin per la zona de domini públic maritimoterrestre
   immediata a la reserva marina portin fusells de pesca submarina.
  • Per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Podeu visitar l’Enllaç web.

C) busseig esportiu

  • Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria.
  • Hi ha dues zones aptes per a la pràctica del busseig:
   1. Les aigües que envolten la península del cap de Cavalleria, dividides en cinc sectors, a cadascun es podrà realitzar un nombre màxim de 50 immersions diàries, excepte al sector 4b de sa Nitja on com a màxim es podran autoritzar 2 immersions diàries. Per obtenir les autoritzacions de sa Nitja cal una autorització prèvia de l’òrgan gestor.

regulacio3

Els vigilants de la reserva són els encarregats d’evitar que es sobrepassi l’esmentada freqüència en aquestes zones, distribuint les visites i aixecant les corresponents actes en cas d’incompliment de la normativa.

   1. La resta de la reserva marina, excepte a les zones de protecció especial, en la que les immersions seran lliures, sense limitació per dia.
  • Les immersions a l'interior de les coves submarines estan prohibides.
  • Es prohibeix la manipulació o alimentació de les espècies.
  • Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.
  • En tots els casos, queda prohibit als bussejadors d'escafandre o en apnea dur, tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).
  • Per a més informació sobre les autoritzacions de busseig, visitar l’Enllaç web.

Esquema de la regulació d’activitats dins la reserva marina

regulació 4