Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_VPC.png

Instruccions específiques del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil de 2020

Punt 1. Modalitats d’inscripció als cursos

1.1. El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears destinatari del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil que tengui accés al Portal de Serveis al Personal ha de tramitar la sol·licitud directament des d’aquest portal.

1.2. Les persones sense accés al Portal de Serveis al Personal poden tramitar la sol·licitud mitjançant dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-s’hi, s’ha d’accedir a la pàgina web (http://ebap.caib.es); a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2020>; a continuació, s’ha d’accedir al pla específic; finalment, s’ha d’accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada curs.

b) Mitjançant l’imprès habilitat a aquest efecte, en el qual s’han de fer constar totes les dades que s’hi sol·liciten, inclosa l’adreça electrònica, que és l’eina per comunicar l’admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d’exclusió. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’EBAP, en el de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, o d’acord amb qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Punt 2. Presentació de documentació

2.1. S’ha d’emplenar la sol·licitud completament, inclosa l’adreça de correu electrònic, que és l’eina que s’utilitza per comunicar l’admissió als cursos de formació. S’ha d’escriure el codi complet del curs. No s’admetrà cap sol·licitud sense les dades de l’agrupació a la qual pertany la persona.

2.2. Independentment del que estableixen els punts anteriors, l’activitat pot exigir que sigui el cap d’agrupació qui en proposi els destinataris amb l’ordre de prelació per ser-hi admès.

2.3. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest pla suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l’òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Punt 3. Requisits i condicions preferents

3.1. Quan el pla de formació estableixi persones destinatàries preferents per a l’activitat formativa, l’EBAP comprovarà que les persones interessades compleixen les condicions preferents. En cas de no haver-hi aspirants suficients, l’EBAP podrà fer extensiva l’activitat formativa a aspirants que no compleixin les condicions preferents però que tenguin un perfil que s’adeqüi al contingut del curs.

3.2. Quan el curs estableixi un requisit excloent per participar en l’activitat formativa, no s’admetran les sol·licituds de les persones interessades que no el compleixin.

Punt 4. Selecció

4.1. Només s’admetran les sol·licituds que compleixin els requisits que s’estableixen en aquestes instruccions.

4.2. Si el nombre de sol·licituds d’una determinada activitat supera el nombre de places previst, l’EBAP farà la selecció corresponent.

Els criteris de prelació de la selecció són els següents:

1r. Pertànyer al grup de persones destinatàries del curs específic.
2n. En igualtat de condicions, no haver participat en altres activitats de l’EBAP convocades els anys 2019 i 2020.
3r. La data de presentació de la sol·licitud.
4t. No estar immers en la incoació d’un expedient disciplinari.
5è. Ser personal adscrit a una administració local que no sigui promotora de formació.

4.3. Poden oferir-se cursos en què s’hagi de superar una prova de selecció amb uns criteris d’avaluació determinats prèviament.

4.4. Si hi ha cursos que coincideixin parcialment o totalment en els horaris, les persones interessades només seran admeses a un.

4.5. A banda dels criteris de prelació, els alumnes se seleccionaran tenint en compte les propostes del cap de l’agrupació i el fet que la distribució territorial estigui representada.