Torna

Plans de formació de l'EBAP

SEB.png

Instruccions generals dels plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil 2020

Instruccions generals

Punt 1. Persones destinatàries

1.1. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació Policial i del Pla de Formació Policia de Corporacions Locals a tots els membres de les policies locals de les Illes Balears que hagin estat en actiu durant l’any 2020 i l’any immediatament anterior.

1.2. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers a tot el personal de seguretat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, al personal d’emergències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als membres dels cossos de bombers.

1.3. L’EBAP adreça la seva oferta formativa del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil als voluntaris de protecció civil que estiguin vinculats a alguna agrupació de les Illes Balears.

Punt 2. Nombre màxim de sol·licituds

Les persones interessades poden sol·licitar un màxim de tres cursos presencials. S’ha d’emplenar una sol·licitud per a cada curs.

En cap cas, la persona interessada no pot assistir dues vegades a la mateixa activitat formativa, encara que es tracti d’edicions diferents. Si es detecta aquesta circumstància durant el curs, la persona serà donada de baixa automàticament i no tindrà dret a certificat.

Punt 3. Termini de presentació de sol·licituds

3.1. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives de l’any 2020 del Pla de Formació Policial; del Pla de Formació Policial de Corporacions Locals; del Pla de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i del Pla de Formació de Voluntaris de Protecció Civil és el següent:

— Inscripció del 27 de gener al 10 de febrer per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de febrer i març.
— Inscripció del 16 al 31 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos d’abril, maig i juny.
— Inscripció del 13 de juliol a l’16 d’agost per a les activitats que s’hagin d’impartir durant els mesos de setembre, octubre i novembre.

Punt 4. Material didàctic dels cursos

4.1. És aplicable a aquests plans de formació la Instrucció del gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 2 de novembre de 2011 per la qual l’EBAP deixa de reproduir material didàctic en format de paper i en format de CD per als cursos que organitza. Llevat d’excepcions degudament justificades, el material didàctic dels cursos es publicarà en el repositori de material que hi ha a la pàgina web de l’EBAP (http://ebap.caib.es).

4.2. En cap cas, el material didàctic no s’enviarà per correu electrònic. Transcorregut un mes des que acabi el curs, el material didàctic s’eliminarà del repositori.

Punt 5. Llistes de persones admeses

5.1. L’EBAP publicarà a la pàgina web (http://ebap.caib.es) la llista de persones admeses i també comunicarà individualment l’admissió mitjançant l’adreça electrònica adscrita al número de registre de personal o, si escau, mitjançant l’adreça electrònica facilitada en la sol·licitud en paper o en la matrícula per Internet.

5.2. En el cas que les persones sol·licitants hagin canviat d’adreça electrònica, n’han d’informar l’EBAP. També han d’informar l’EBAP si ja no és operativa l’adreça electrònica que facilitaren en un principi.

5.3. En el cas dels empleats públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l’admissió als cursos, sigui quin sigui l’horari d’impartició, no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball si coincideix amb l’horari laboral.

Punt 6. Anul·lació i modificació dels cursos i resolució de casos especials

6.1. L’EBAP, per desenvolupar millor les funcions que té encarregades, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats puntuals que hagin sorgit; efectuar-ne diverses edicions sempre que les circumstàncies ho aconsellin així, i modificar-ne, si és pertinent, els continguts, la durada, les dates i els programes enunciats per adaptar-los als requeriments de la formació.

6.2. Correspon a la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta del cap d’estudis corresponent, i una vegada consultat el Servei Jurídic de l’EBAP, si és necessari, resoldre els dubtes, les confusions o les incidències que puguin sorgir sobre l’aplicació d’aquestes instruccions, o sobre els casos concrets que no s’hi prevegin o que sorgeixin de manera excepcional.

6.3. Els comportaments i les actituds dels participants en els cursos que impedeixin que es desenvolupin amb normalitat podran donar lloc a l’exclusió dels alumnes, o a modificar o cancel·lar els cursos, amb l’informe justificatiu de la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta del cap d’estudis corresponent.

Punt 7. Llista d’espera

7.1. En totes les activitats formatives es poden establir places de reserva per cobrir les baixes o les renúncies que hi hagi. La llista d’espera es publicarà a la pàgina web de l’EBAP (http://ebap.caib.es) en el moment de la selecció i s’actualitzarà, permanentment, de manera interna.

7.2. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP la confirmació i la comunicació de l’admissió a un curs.

Punt 8. Obligació d’assistència i comunicació de baixa. Penalització

8.1. Modalitat presencial

8.1.1. Amb la presentació de la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir o accedir a l’activitat formativa, segons la modalitat d’impartició. Si no es pot assistir a un curs, s’ha de comunicar per escrit a l’EBAP i s’ha de justificar, com a mínim, cinc dies hàbils abans que comenci. El fet de no comunicar una baixa serà causa d’exclusió, durant un any, per a altres cursos que l’EBAP organitzi amb posterioritat.

Això no obstant, l’assistència a un mínim de un 50 % de l’activitat formativa no representa motiu de penalització.

8.1.2. Les absències superiors als límits fixats (20 %), encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència i el certificat d’aprofitament, que es regulen en el punt 10 d’aquestes instruccions.

8.1.3. Les persones admeses tenen l’obligació d’assistir a la primera hora del primer dia del curs. En el cas que no hi assisteixin sense haver-ho justificat prèviament a l’EBAP, la seva plaça podrà ser ocupada per persones que hi assisteixin en la modalitat de «darrer minut», d’acord amb el que estableix la Resolució de la presidenta de l’EBAP d’11 de juliol de 2009.

8.1.4. Les persones en situació d’incapacitat temporal (excepte les que estan en situació de llicència per maternitat o paternitat i excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars) no poden assistir a cap de les activitats formatives d’aquests plans. Aquesta circumstància s’ha de comunicar per escrit, perquè, si escau, es pugui cobrir la plaça vacant amb una altra persona i per evitar la penalització.

8.2. Modalitat en línia

8.2.1. Els cursos de la modalitat en línia corresponents als plans esmentats es regeixen per les instruccions de la convocatòria de les activitats formatives per al personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020.

Punt 9. Nombre de persones assistents

9.1. En general, els cursos han de tenir entre quinze i trenta alumnes. Aquesta xifra pot augmentar o disminuir només en el cas que la matèria del curs o l’estructura de l’activitat formativa ho permetin o recomanin.

9.2. Es poden suspendre els cursos que tenguin un nombre de persones inscrites i no excloses inferior al 70 % de les places ofertes o menys de quinze persones inscrites i no excloses a Mallorca, o inferior al 70 % o menys de deu persones inscrites i no excloses a Menorca i a Eivissa, o inferior al 70 % o menys de set persones inscrites i no excloses a Formentera.

Punt 10. Certificats d’aprofitament o d’assistència

10.1. Les activitats objecte d’aquesta convocatòria donen lloc a obtenir el certificat d’assistència o d’aprofitament, segons correspongui.

10.2. CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA

10.2.1. El certificat d’assistència es lliurarà als alumnes que acreditin una assistència, com a mínim, del 80 % de les hores lectives del curs. No es computaran les signatures dels assistents que corresponguin als dies en què la persona interessada hagi estat en la condició d’incapacitat temporal.

10.2.2. L’única forma de demostrar l’assistència a un curs és mitjançant la signatura; per això, els alumnes s’han d’assegurar que han signat el full de control d’entrada i de sortida de cada sessió del curs a què assisteixin.

D’altra banda, la falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a certificat i l’exclusió dels cursos de l’EBAP durant un any. En qualsevol cas, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d’inscripció. La penalització es farà extensible a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions que es puguin dur a terme d’acord amb el dret.

En cap cas, els cursos de la modalitat en línia no donen lloc a obtenir el certificat d’assistència.

10.3. CERTIFICAT D’APROFITAMENT

10.3.1. L’obtenció del certificat d’aprofitament obliga a demostrar el coneixement de les matèries del curs. Aquest coneixement serà avaluat mitjançant la superació de proves escrites o orals, treballs o altres exercicis relacionats amb el contingut de l’activitat formativa, o mitjançant l’avaluació continuada certificada pel professorat.

10.4. AVALUACIÓ DE LA TRANSFERÈNCIA

L’EBAP pot establir els mecanismes necessaris per avaluar la transferència de la formació al lloc de treball de l’alumnat, amb l’objectiu de valorar la contribució de la formació a la millora de l’acompliment individual i organitzacional.

Punt 11. Llista de persones amb dret al certificat d’aprofitament o al certificat d’assistència. Sol·licitud de certificat i reclamacions

11.1. En el termini d’un mes comptador des de l’acabament del curs, l’EBAP publicarà a la pàgina web (http://ebap.caib.es) la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament.

11.2. Es poden presentar reclamacions en el termini de trenta dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’acta del curs serà definitiva.

11.3. Si no se sol·licita expressament el contrari, l’EBAP utilitzarà la via del correu electrònic per trametre, amb la signatura digital, els certificats d’assistència i d’aprofitament.

Punt 12. Tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament de dades

Identitat: Escola Balear d’Administració Pública

Adreça postal: C. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. De Son Rossinyol) 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: <ebap@caib.es>

Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: <protecciódades@dpd.caib.es>.

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar als alumnes i desenvolupar els cursos inclosos en els plans de Formació Policial; de Formació Policial de Corporacions Locals; de Formació de Seguretat, Emergències i Bombers, i de Formació de Voluntaris de Protecció Civil.

Legitimació

El tractament de les dades és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la formació dels empleats públics i assegurar els drets dels ciutadans de les Illes Balears de ser atesos de manera eficient en matèria de seguretat pública.

La legislació aplicable és la següent:

  • El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
  • La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
  • Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu 

Nom, DNI, data de naixement, sexe, telèfon i adreça de correu electrònic
Dades acadèmiques i professionals Condició d'estar o d'haver estat en actiu en els col·lectius destinataris o pertànyer a una agrupació de Protecció Civil, relació laboral amb l'Administració, grup o nivell i lloc de feina. Llicència per maternitat o paternitat i excedència per maternitat o paternitat, o cura de familiars

Destinataris

Als òrgans responsables dels processos de selecció de personal en l'àmbit de seguretat i emergències de les administracions públiques quan sol·licitin la validació de la formació rebuda. També a la DG competent en matèria d'interior i emergències per a la gestió dels programes de policia tutor i educació viària així com altres programes en matèria de seguretat.

Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'EBAP estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb una sol·licitud motivada. L'EBAP deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions

L’exercici d’aquests drets es pot sol·licitar davant l’EBAP mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB.

Amb posterioritat a la resposta de l’EBAP o al cap d’un mes d’haver presentat la sol·licitud, podeu reclamar una tutela de drets davant l’Agència espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Conseqüències de no facilitar les dades personals

No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment.

Decisions automatitzades

No es produiran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Consultau aquí la publicació en el BOIB: