Torna

Plans de formació de l'EBAP

FIOP

Instruccions sobre les activitats formatives programades del Pla per a la Formació i la Integració en l’Ocupació de Persones amb Discapacitat (FIOP) de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) per a l’any 2020

Punt 1. Persones destinatàries

1.1. Les persones destinatàries de les activitats formatives del FIOP de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) són les que acreditin una discapacitat igual o superior a un 33% i que tenguin interès a treballar en l’Administració pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o bé es trobin en situació de servei actiu dins l’ Administració Pública, en funció de l’acció formativa.

1.2. Les persones esmentades en el punt anterior tenen dret a participar en les activitats formatives del FIOP en els termes i en les condicions que es determinen en aquesta convocatòria.

Punt 2. Modalitats d’inscripció als cursos i presentació de documentació

2.1. Les persones interessades poden tramitar les sol·licituds mitjançant dos procediments:

a) Mitjançant la matriculació per Internet. Per matricular-se als cursos, s’ha d’accedir a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>); a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2020>; a continuació, s’ha d’accedir a <Formació FIOP 2020>; seguidament, s’ha d’accedir a <Oferta cursos 2020>; a continuació, a <Curs de l’illa corresponent>; després, s’ha d’accedir a <Detall del curs> (icona a la dreta) i, finalment, a <Sol·licitar curs>. Una vegada realitzada la sol·licitud, es podrà aportar la documentació necessària segons l’acció formativa (vegeu l’ annex al final d’aquesta pàgina), a l’adreça electrònica <fiop@caib.es>. Si sorgeix algun impediment us podeu posar en contacte mitjançant els telèfons de l’EBAP de les seus de les Illes (Palma: 971 17 76 26 / Maó: 971 17 71 97 / Eivissa: 971 17 76 89)

b) Mitjançant l’imprès habilitat a aquest efecte, en el qual s’han de fer constar totes les dades que es demanen, incloent-hi l’adreça electrònica, que és l’eina per comunicar l’admissió als cursos. La manca de dades pot ser motiu d’exclusió. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de l’ EBAP , en el de la Conselleria d’Administracions Públiques o en qualsevol de les formes que determina la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú (si es fa la sol·licitud en qualsevol forma legalment prevista, que no sigui el registre de l’EBAP, s’ha de comunicar a l’adreça electrònica <fiop@caib.es>)
Les persones que han fet la matrícula a través d’aquest procediment, han d’adjuntar a les sol·licituds la documentació annexa requerida per a cada una de les accions formatives (vegeu l’annex), que es publicaran a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>).

2.2. La presentació de la sol·licitud per participar en aquest procediment suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l’òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Punt 3. Termini de presentació de sol·licituds

3.1. El termini s’estructura en dos períodes, amb les següents dates d’inscripció:

a) Primer semestre: termini d’inscripció: de dia 27 a dia 31 de gener, ambdós inclosos.
b) Segon semestre: pendent de confirmar (es publicarà a la pàgina web de l’EBAP).

3.2. En l’annex 2 d’aquesta Resolució es publiquen les dates concretes d’impartició de les activitats formatives del primer semestre. Les dates concretes corresponents al segon semestre es publicaran a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>) abans que comenci el termini d’inscripció respectiu.

3.3. Les sol·licituds presentades fora de termini no es tendran en compte.

Punt 4. Material didàctic dels cursos

 És d’aplicació a aquest Pla de Formació la Instrucció del gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 2 de novembre de 2011 per la qual l’EBAP deixa de reproduir material didàctic en format de paper i en format de CD per als cursos que organitza. Llevat d’excepcions degudament justificades, el material didàctic dels cursos es publicarà en el repositori de material que hi ha a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>).

Punt 5. Requisits de les persones interessades

Per als cursos de reciclatge:

  • Ser ex alumne dels projectes FIOP.

Si resten places vacants en aquests cursos, l’EBAP pot fer extensiva l’activitat formativa a aspirants que no han participat en cap edició del FIOP i que compleixin els requisits següents:

  • Tenir una discapacitat igual o superior al 33% (si el tipus de formació ho requereix, s’haurà d’aportar un certificat específic de discapacitat mitjana, que suposi dificultats d’aprenentatge).
  • Lecto escriptura adquirida.
  • Autonomia personal.
  • Situació laboral en atur (valorable depenent del requisit de l’acció formativa).
  • Haver participat o participar en algun procés selectiu d’oposició d’Administracions Públiques (en funció de l’acció formativa, veure annex 2).


Punt 6. Selecció de les persones interessades

6.1. Només s’admeten les sol·licituds que compleixen els requisits que estableix la convocatòria corresponent.

6.2. La selecció es fa atenent els requisits i l’evolució formativa que han demostrat durant el pas per cursos de les diferents edicions del Pla FIOP. En el cas de les persones que no han participat en les edicions anteriors, es valoren, mitjançant una entrevista personal, la motivació i l’interès, la disponibilitat, les habilitats sociolaborals, la formació complementària i la situació laboral. Així mateix, es tenen en compte el compliment dels requisits específics establerts per a cada illa.

Punt 7. Llistes de persones admeses

L’EBAP publicarà la llista de persones admeses a la seva pàgina web (<http://ebap.caib.es>) i també comunicarà individualment l’admissió a cada alumne.

Punt 8. Anul·lació i modificació dels cursos i resolució de casos especials

8.1. L’EBAP, per desenvolupar millor les funcions que té encomanades, pot suprimir cursos; organitzar-ne de no programats amb anterioritat per necessitats puntuals que hagin sorgit; efectuar-ne diverses edicions sempre que les circumstàncies ho aconsellin i modificar-ne, si és pertinent, els continguts, la durada, les dates i els programes enunciats per adaptar-los als requeriments de la formació.

8.2. Correspon a la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta de la coordinadora del FIOP, i una vegada consultat el Servei Jurídic de l’EBAP, resoldre els dubtes, les confusions o les incidències que puguin sorgir sobre l’aplicació d’aquestes instruccions, o sobre els casos concrets que no s’hi prevegin o que sorgeixin de manera excepcional.

8.3. Els comportaments i les actituds dels participants en els cursos que n’impedeixin el desenvolupament normal poden donar lloc a l’exclusió dels cursos, o a la seva modificació o cancel·lació, amb l’informe justificatiu de la cap del Departament de Formació i Selecció de l’EBAP, a proposta dels caps d’estudis corresponents.

Punt 9. Llista d’espera

9.1. En totes les activitats formatives es poden establir places de reserva per cobrir les baixes o les renúncies que hi hagi. La llista d’espera es publicarà a la pàgina web de l’EBAP (<http://ebap.caib.es>) en el moment de la selecció. No es publicarà cap actualització de la llista d’espera, sinó que l’EBAP, permanentment, l’actualitzarà de manera interna.

9.2. En qualsevol cas, correspon a l’EBAP la confirmació i la comunicació de l’admissió a un curs.


Punt 10. Obligació d’assistència i comunicació de baixa

10.1. Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir o accedir a l’activitat formativa. Si no es pot assistir al curs, s’ha de comunicar per escrit a l’EBAP i s’ha de justificar. El fet de no comunicar una baixa pot ser causa d’exclusió de l’acció formativa.

10.2. Les absències superiors al 20% de l’activitat formativa, encara que estiguin justificades, suposen la pèrdua del dret a obtenir el certificat d’assistència obligatòria i el certificat d’aprofitament que regula el punt 12 d’aquestes instruccions.

10.3. Les persones en situació d’incapacitat laboral temporal no poden assistir als cursos del FIOP mentre duri aquesta situació. La incapacitat temporal s'ha de comunicar per escrit a l'adreça electrònica <fiop@caib.es>, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

10.4. Respecte del punt anterior, s'exceptuen els casos en què es presenti un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats és compatible amb la incapacitat temporal i que la malaltia no suposa cap risc per a la salut dels participants en els cursos presencials.

Punt 11. Nombre de persones assistents

11.1. En general, els cursos han de tenir entre deu i vint alumnes a Mallorca i entre tres i catorze alumnes a Menorca i a Eivissa. Aquesta quantitat pot augmentar o disminuir només en el cas que la matèria del curs i/o l’estructura de l’activitat formativa ho permetin.

Punt 12. Certificats d’assistència o d’aprofitament

12.1. Les activitats objecte d’aquesta convocatòria donen lloc a obtenir el certificat d’assistència o d’aprofitament, segons correspongui.

12.2. Els alumnes que hagin assistit, com a mínim, al 80% de les hores lectives dels cursos i hagin superat les avaluacions corresponents, obtindran el certificat d’aprofitament; en cas de no superar l’avaluació, obtindran el certificat d’assistència obligatòria mínima, el qual no eximeix que pugui ser emès un certificat d’assistència de les hores realitzades, sempre a criteri de la valoració de les tècniques del FIOP. Els coneixements s’avaluaran mitjançant la superació de proves escrites i/o treballs, o mitjançant altres modalitats d’avaluació relacionades amb el contingut de l’activitat formativa.

12.3. L’única forma de demostrar l’assistència a un curs és mitjançant la signatura; per això, els alumnes s’han d’assegurar que han signat el full de control d’entrada i de sortida de cada una de les sessions del curs a què assisteixin.

12.4. D’altra banda, la falsificació de la signatura suposa la pèrdua del dret a certificat i l’exclusió dels cursos de l’EBAP durant un any. En qualsevol cas, la signatura ha de coincidir amb la del DNI o amb la de la sol·licitud d’inscripció. La penalització es farà extensible a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions conforme a dret que es puguin dur a terme.

Punt 13. Llista de persones amb dret a certificat d’aprofitament o assistència i sol·licitud de certificat i reclamacions

13.1. En el termini d’un mes, comptador des de l’acabament del curs, l’EBAP publicarà a la seva pàgina web (<http://ebap.caib.es>) la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament.

13.2. Es poden presentar reclamacions en el termini de trenta dies naturals, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat la llista de persones participants que tenen dret al certificat d’assistència o al certificat d’aprofitament. Una vegada finalitzat aquest termini i resoltes les reclamacions, l’acta del curs serà definitiva.

Punt 14. Tractament de dades de caràcter personal

Responsable del tractament de dades

Identitat: Escola Balear d’Administració Pública

Adreça postal: C. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. De Son Rossinyol) 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: <ebap@caib.es>

Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: <protecciódades@dpd.caib.es>.

Finalitat

Les dades seran tractades amb la finalitat de seleccionar els alumnes, desenvolupar les activitats formatives i certificar la formació impartida per l’EBAP.

Legitimació

El tractament de les dades és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l’ interès públic, com és la formació dels empleats públics.

La legislació aplicable és la següent:

  • El Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
  • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Les lletres c) i e) de l’article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu 

Nom, DNI, data de naixement, sexe, telèfon i adreça de correu electrònic
Dades acadèmiques i professionals Relació laboral amb l’administració, grup o nivell, lloc de treball i càrrec, formació certificada, llicència per maternitat o paternitat
Dades de salut discapacitat, baixa per incapacitat laboral

Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut

La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l’acceptació inequívocs de l’aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l’òrgan competent i únicament per als fins establerts.

Destinataris

No hi ha cessió de dades a tercers.

Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d’arxius per a les administracions públiques, d’acord amb l’article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’EBAP estem tractant dades personals que la concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb una sol·licitud motivada. L’EBAP deixarà de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions

L’exercici d’aquests drets es pot sol·licitar davant l’EBAP mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB.

Amb posterioritat a la resposta de l’EBAP o al cap d’un mes d’haver presentat la sol·licitud, podeu reclamar una tutela de drets davant l’Agència espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Conseqüències de no facilitar les dades personals

No presentar les dades necessàries implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment.

Decisions automatitzades

No es produiran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Consultau aquí la publicació en el BOIB: