Torna

Plans de formació de l'EBAP

impresos

IMPRESOS D'UTILITAT

Important: No s'acceptaran les sol·licituds trameses per fax o per correu electrònic.

Model de sol·licitud genèrica   DOC  


Impresos de formació en general:

Sol·licitud de curs   DOC
Renúncia al curs   DOC
Sol·licitud de certificació *   DOC
També podeu sol·licitar la certificació dels cursos mitjançant tràmit telemàtic, sense papers ni desplaçaments   Pàgina Web
Autorització per recollir certificats   DOC
Sol·licitud d'oferta genèrica   DOC

Impresos de formació en general:

Model sol·licitud Pla de Formació Policial de Corporacions Locals   DOC  

Impresos específics per a l'homologació d'activitats formatives:

Model de sol·licitud d'homologació   DOC
Model de sol·licitud d'homologació - annex 2   DOC

 

Impresos específics de l'àrea de formació de llengües:

Sol·licitud de curs   DOC
Declaració jurada sobre el certificat de nivell B2   DOC
Sol·licitud de tràmit de vista (convocatòria de proves de català)   DOC

  

 

* D’acord amb l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la primera expedició de títols o diplomes serà gratuïta, i les successives expedicions (cada una): 5,45 € si és en format paper, i 4,52 € si és en format digital.

Podeu imprimir el document d’ingrés des d’aquí .
Heu d’adjuntar el justificant del pagament amb aquesta sol·licitud.