Torna

Plans de formació de l'EBAP

IMPRESOS D'UTILITAT

Important: No s'acceptaran les sol·licituds trameses per fax o per correu electrònic.

 

Impresos de formació en general:

Sol·licitud de curs PDF  DOC
Renúncia al curs PDF  DOC
Sol·licitud de certificació * PDF  DOC
Autorització per recollir certificats PDF  DOC
Sol·licitud de tràmit de vista (convocatòria de proves de català) PDF  DOC
Sol·licitud d'oferta genèrica PDF  DOC

 

Impresos específics per a l'homologació d'activitats formatives:

Model de sol·licitud d'homologació PDF
Model de sol·licitud d'homologació - annex 2 PDF

 

Impresos específics de l'àrea de formació de llengües:

Sol·licitud de curs   DOC
Declaració jurada sobre el certificat de nivell B2   DOC

  

 

* D’acord amb l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat per l’article 37.1 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015 (BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014), la primera expedició de diplomes serà gratuïta, i les successives expedicions (cada una): 5,33 € si és en format paper, i 4,42 € si és en format digital.

L'expedició del certificat curricular només professorat serà gratuïta.

 

Podeu imprimir el document d’ingrés des d’aquí .
Heu d’adjuntar el Document únic d’ingrés (DUI) amb aquesta sol·licitud.