Torna

Plans de formació de l'EBAP

IMPRESOS D'UTILITAT

Important: No s'acceptaran les sol·licituds trameses per fax o per correu electrònic.

 

Impresos de formació en general:

Sol·licitud de curs PDF  DOC
Renúncia al curs PDF  DOC
Sol·licitud de certificació * PDF  DOC
Autorització per recollir certificats PDF  DOC
Sol·licitud de tràmit de vista (convocatòria de proves de català) PDF  DOC
Sol·licitud d'oferta genèrica PDF  DOC

Impresos de formació en general:

Model sol·licitud Pla de Formació de Corporacions Locals DOC  

Impresos específics per a l'homologació d'activitats formatives:

Model de sol·licitud d'homologació PDF
Model de sol·licitud d'homologació - annex 2 PDF

 

Impresos específics de l'àrea de formació de llengües:

Sol·licitud de curs   DOC
Declaració jurada sobre el certificat de nivell B2   DOC

  

 

* D’acord amb l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la primera expedició de títols o diplomes serà gratuïta, i les successives expedicions (cada una): 5,39 € si és en format paper, i 4,47 € si és en format digital.

Podeu imprimir el document d’ingrés des d’aquí .
Heu d’adjuntar el justificant del pagament amb aquesta sol·licitud.