Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.pngPrograma de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2019

1. PROGRAMA DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PER AL PROFESSORAT DE L’EBAP

Aquest programa inclou, d’una banda, l’itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP, que s’estructura en 5 mòduls i un total de 75 hores, i, d’altra banda, diversos tallers específics la finalitat dels quals és millorar a través de la pràctica determinats aspectes de la funció docent.

2. DESTINATARIS

2.1. Poden sol·licitar la participació en l’itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP les persones inscrites en la Base de dades del professorat general de l’EBAP.
2.2. Poden sol·licitar la participació en els tallers específics les persones inscrites en la Base de dades general del professorat de l’EBAP i el personal col·laborador de l’Escola que hagi participat com a docent en alguna acció formativa organitzada per l’EBAP durant els anys 2016, 2017 o 2018.

3. ESTRUCTURA DE L’ITINERARI FORMATIU PER AL PROFESSORAT

3.1. L’itinerari formatiu es desenvolupa majoritàriament en la modalitat semipresencial i està format per cinc mòduls relacionats amb les unitats de competències bàsiques associades al perfil formador.
3.2. La durada completa de l’itinerari és de 75 hores, que es distribueixen de la manera següent:

  • Mòdul 1. Context de la formació (10 h, de les quals 2 són presencials)
  • Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (15 h, de les quals 5 són presencials)
  • Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (15 h, de les quals 4 són presencials)
  • Mòdul 4. Execució d’accions formatives
    Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia (12 h)
    Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial (13 h)
  • Mòdul 5. L’avaluació de la formació (10 h, de les quals 2 són presencials)

3.3. És recomanable cursar els mòduls de l’itinerari formatiu de manera consecutiva. No obstant això, amb l’objectiu de facilitar la participació dels inscrits, es determinen certes condicions de caràcter obligatori:

—    Els mòduls 1 i 2 s’han de seguir de forma consecutiva.
—    Per tant, en els mòduls 3, 4.1, 4.2 i 5 s’exigirà com a requisit previ haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.
—    Referent al «Mòdul 4. Execució d’accions formatives» i en funció de les modalitats sol·licitades en la convocatòria de la Base de dades del professorat: si s’ha sol·licitat la modalitat en línia, es cursarà el «Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia»; si s’ha sol·licitat la modalitat presencial, es durà a terme el «Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial».
—    Els participants que han sol·licitat ambdues modalitats poden optar entre cursar el mòdul 4.1 o el mòdul 4.2, o ambdós.

Finalment, per a aquells inscrits que han sol·licitat la modalitat presencial o en línia i estiguin interessats a cursar l’altre mòdul alternatiu, podran accedir-hi en el cas que restin places vacants.

4. TALLERS ESPECÍFICS

Com a complement del programa, s’impartiran tallers específics. Aquests tallers tindran un caràcter eminentment pràctic i estaran destinats a un grup reduït de participants. En relació amb el contingut dels tallers, l’EBAP ha posat en marxa un procés de detecció de necessitats formatives amb l’objectiu de conèixer les preferències i les inquietuds dels potencials destinataris. Es podran dur a terme diverses edicions de cada taller en funció de la demanda.

5. INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ

5.1. Participants amb accés al Portal de Serveis al Personal
El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà.

5.2. Participants sense accés al Portal de Serveis al Personal
La resta de destinataris del programa sense accés al Portal de Serveis al Personal poden tramitar les sol·licituds mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2019>; a continuació, s’ha d’accedir al pla o programa corresponent; finalment, s’ha d’accedir a <Matriculació per Internet>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.
5.3. Com a norma general, les activitats formatives incloses en el programa s’impartiran entre setmana i amb horari de capvespre.
5.4. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places previst, l’EBAP en farà la selecció. Els criteris de preferència en la selecció són els següents:

1r. Persones inscrites en la Base de dades general del professorat provinents de la convocatòria permanent (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 132, de 23 d’octubre de 2018) i de la convocatòria de 2017.
2n. Persones inscrites en la Base de dades general del professorat de les convocatòries 2016 i 2015 corresponents a docents de formació de directius i docents de formació policial, seguretat i emergències, respectivament.
3r. En el cas de les inscripcions als tallers específics, el personal col·laborador de l’Escola que hagi participat com a docent en alguna acció formativa organitzada per l’EBAP en els anys 2016, 2017 o 2018.
4t. La data de registre de la sol·licitud.

5.5 L’EBAP comunicarà a les persones interessades, per correu electrònic, l’admissió.
5.6. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP de l’any 2019 és el següent:

—    Inscripció del 18 al 24 de març per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos d’abril i maig del 2019.
—    Inscripció del 13 al 19 de maig per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos de juny i setembre del 2019.
—    Inscripció del 9 al 15 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos d’octubre i novembre del 2019.

6.    CERTIFICACIÓ

L’EBAP expedirà el certificat d’aprofitament a les persones que superin les accions formatives. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal de Serveis al Personal.