Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_ifp.pngConvocatòria del Programa de Formació i Perfeccionament per al Professorat de l’EBAP per a l’any 2021

1. Programa de formació i perfeccionament per al professorat de l’EBAP 

Aquest programa inclou, d’una banda, l’Itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP, que s’estructura en 5 mòduls i un total de 75 hores, i, d’altra banda, diversos tallers específics la finalitat dels quals és millorar a través de la pràctica determinats aspectes de la funció docent.

2. Destinataris

2.1. Pot sol·licitar la participació en l’itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP les persones inscrites en la Base de dades general del professorat de l’EBAP.
2.2. Poden sol·licitar la participació als tallers específics les persones inscrites en la Base de dades general del professorat de l’EBAP i el personal col·laborador de l’Escola que hagi participat com a docent en alguna acció formativa organitzada per l’EBAP en els anys 2019, 2020 o 2021.

3. ESTRUCTURA DE L’ITINERARI FORMATIU PER AL PROFESSORAT

3.1. L’itinerari formatiu es desenvolupa majoritàriament en la modalitat en línia i semipresencial i està format per cinc mòduls relacionats amb les unitats de competències bàsiques associades al perfil formador.
3.2. La durada completa de l’itinerari és de 75 hores, que es distribueixen de la manera següent:

 • Mòdul 1. Context de la formació en l’EBAP (10 hores en línia)
 • Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (15 hores en línia)
 • Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (11 hores en línia i 4 presencial amb zoom)
 • Mòdul 4. Execució d’accions formatives
    Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia (12 h)
    Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial (13 h)
 • Mòdul 5. L’avaluació de la formació (10 hores en línia)

3.3. És recomanable cursar els mòduls de l’itinerari formatiu de manera consecutiva. No obstant, amb l’objectiu de facilitar la participació de les persones inscrites, es determinen certes condicions de caràcter obligatori:

—    Els mòduls 1 i 2 s’han de seguir de forma consecutiva.
—    Per tant, en els mòduls 3, 4.1, 4.2 i 5 s’exigirà com a requisit previ haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament.
—    Referent al «Mòdul 4. Execució d’accions formatives» i en funció de les modalitats sol·licitades en la convocatòria de la Base de dades del professorat: si s’ha sol·licitat la modalitat en línia, es cursarà el «Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia»; si s’ha sol·licitat la modalitat presencial, es durà a terme el «Mòdul 4.2. Habilitats docents en la formació presencial».
—    Els participants que han sol·licitat ambdues modalitats poden optar entre cursar el mòdul 4.1, el mòdul 4.2 o ambdós.

Finalment, per a aquells inscrits que han sol·licitat la modalitat presencial o en línia i estiguin interessats a cursar l’altre mòdul alternatiu, podran accedir-hi en el cas que restin places vacants.

4. Tallers específics

Com a complement del programa, s’impartiran tallers específics per a la millora de les competències docents. Aquests tallers tindran un caràcter eminentment pràctic i estaran destinats a un grup reduït de participants. Es podran dur a terme diverses edicions de cada taller en funció de la seva demanda.

5. Inscripció i selecció

5.1. Participants amb accés al Portal de Serveis al Personal
El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà.

5.2. Participants sense accés al Portal de Serveis al Personal
La resta de destinataris del programa sense accés al Portal de Serveis al Personal pot tramitar les sol·licituds seguint el procediment següent:
Mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP>; a continuació, s’ha d’accedir al pla o programa corresponent; finalment, s’ha d’accedir a <Matriculació per Internet>. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

5.3. Com a norma general, les activitats formatives incloses en el programa s’impartiran entre setmana i amb horari de capvespre.

5.4. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places previst, l’EBAP farà la selecció tenint en compte la data de registre de la sol·licitud.

5.5 L’EBAP comunicarà a les persones interessades, per correu electrònic, l’admissió.

5.6. El calendari d’inscripció previst per a les activitats formatives del Programa de Formació i Perfeccionament per al professorat de l’EBAP de l’any 2021 és el següent:

—   Inscripció del 21 al 28 d’abril per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos de maig, juny i juliol del 2021.
—   Inscripció de l'1 al 8 de setembre per a les activitats que s’hagin d’impartir els mesos de setembre, octubre i novembre del 2021.

6.    Característiques i calendari de l’itinerari formatiu per al professorat de l’EBAP.

6.1. Tenint en compte la situació d’emergència sanitària actual, les activitats formatives d’aquesta convocatòria tenen les modalitats i característiques següents:

 • Modalitat en línia. Activitats desenvolupades en la plataforma Moodle.
 • Modalitat semipresencial. Activitats desenvolupades en Moodle i amb sessions virtuals via plataforma de videoconferència.

6.2. Les places disponibles i la data, de cada una de les accion formatives són les següents:

 • Primer període d’inscripcions del 21 al 28 d’abril
  Mòdul 1. Context de la formació en l’EBAP (10 hores en línia)
   ◦ Places: 30 a Mallorca, 4 a Eivissa, 4 a Menorca i 2 a Formentera.
   ◦ Dates: del 11 al 24 de maig de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP.
   ◦ Modalitat: en línia

  Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (15 hores en línia)
   ◦ Places: 15 a Mallorca, 2 a Eivissa, 2 a Menorca i 1 a Formentera.
   ◦ Dates: del 17 de juny al 7 de juliol de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat el mòdul 1 amb aprofitament
   ◦ Modalitat: en línia

  Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (11 hores en línia i 4 hores de sessions virtuals obligatòries amb la plataforma de videoconferències ZOOM)
   ◦ Places: 15 a Mallorca, 2 a Eivissa, 2 a Menorca i 1 a Formentera.
   ◦ Dates: del 13 al 31 de maig de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament
   ◦ Modalitat: semipresencial

  Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia     (12 h)
   ◦ Places: 15 a Mallorca, 2 a Eivissa, 2 a Menorca i 1 a Formentera.
   ◦ Dates: del 7 al 18 de juny de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament
   ◦ Modalitat: en línia
 • Segon període d’inscripcions del 1 al 8 de setembre
  Mòdul 2. Disseny, programació i planificació de la formació (15 hores en línia)
   ◦ Places: 15 a Mallorca, 2 a Eivissa, 2 a Menorca i 1 a Formentera.
   ◦ Dates: del 22 de setembre al 13 d’octubre de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat el mòdul 1 amb aprofitament
   ◦ Modalitat: en línia

  Mòdul 3. El disseny de l’aprenentatge: disseny i elaboració de continguts i activitats formatives (11 hores en línia i 4 hores de sessions virtuals obligatòries amb la plataforma de videoconferències ZOOM)

   ◦ Places: 15 a Mallorca, 2 a Eivissa, 2 a Menorca i 1 a Formentera.
   ◦ Dates: del 27 de setembre al 14 d’octubre de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament
   ◦ Modalitat: en línia

  Mòdul 4.1. Dinamització i tutorització d’accions formatives en línia (12 h)
   ◦ Places: 15 a Mallorca, 2 a Eivissa, 2 a Menorca i 1 a Formentera.
   ◦ Dates: del 18 d’octubre al 3 de novembre de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament
   ◦ Modalitat: en línia

  Mòdul 5. L’avaluació de la formació (10 hores en línia)
   ◦ Places: 20 a Mallorca, 2 a Eivissa, 2 a Menorca i 1 a Formentera.
   ◦ Dates: del 2 al 15 de novembre de 2021
   ◦ Requisits: les persones sol·licitats han d'estar inscrites en la Base de dades general del professorat de l'EBAP i haver cursat els mòduls 1 i 2 amb aprofitament
   ◦ Modalitat: en línia

7. Instruccions per a les activitats formatives.

Modalitat en línia
7.1. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes disposin, durant el desenvolupament de les activitats, d’un aparell amb connexió a Internet que en permeti el seguiment. En cas contrari, no es poden fer les activitats formatives en línia de l’EBAP.
7.2. És necessari que l’aparell amb connexió a Internet tengui les característiques tècniques següents:

 • Resolució mínima de 1280 x 1024.
 • Targeta de so, micròfon i altaveus.
 • Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome actualitzat (recomanat).
 • Java Runtime Environment (necessari per fer certs tipus d’activitats).

7.3. Per fer les activitats formatives de la modalitat en línia, és imprescindible que els alumnes tenguin una adreça electrònica que sigui operativa, atès que totes les comunicacions de l’EBAP amb els alumnes es vehiculen per aquest mitjà. El personal de la CAIB pot comprovar la seva adreça electrònica consultant el Portal de Serveis al Personal; concretament, l’enllaç «Sol·licitud de cursos» de l’apartat «Formació de l’EBAP».
7.4. Els alumnes admesos en la modalitat en línia estan obligats a accedir a les activitats formatives abans que comencin. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d’espera.
7.5. A l’efecte de descarregar documents, les activitats formatives de la modalitat en línia es tanquen i s’oculten a la plataforma virtual un mes després d’haver acabat el període de docència. En cap cas, el material didàctic s’envia per correu electrònic.
7.6. En el moment de començar les activitats formatives en línia, els alumnes admesos han de llegir el Programa de l’activitat i sistema d’avaluació, que recull unes instruccions concretes sobre el funcionament i el desenvolupament de les activitats i sobre els requisits mínims per obtenir els certificats d’aprofitament.
Modalitat semipresencial
7.7. En les activitats formatives semipresencials s’apliquen les mateixes instruccions que en les activitats formatives de la modalitat presencial i en línia, segons pertoqui.
7.8. Tal com s’indica en el punt 6.1 d’aquestes bases, la part presencial de les activitats formatives de la modalitat semipresencial es desenvolupa a través de sessions virtuals via plataforma de videoconferència. Les persones que participen en aquestes sessions s’han d’identificar amb el nom i llinatges, tal com figuren en la sol·licitud d’inscripció.
7.9. Per tenir dret a certificat, en el cas de les sessions presencials via plataforma de videoconferència, s’ha d’acreditar l’assistència a un 80 % d’aquestes sessions com a mínim i, en el cas de la part en línia, s’han de complir els requisits mínims que estableixen les instruccions concretes de les activitats que figuren al Programa de l’activitat i sistema d’avaluació.
7.10. Els alumnes admesos en la modalitat semipresencial estan obligats a accedir a les activitats abans que comencin. En cas contrari, són donats de baixa i perden la situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir a l’activitat. Les places que resten lliures poden ser ocupades per persones de la llista d’espera.

8. Certificació
L’EBAP expedirà el certificat d’aprofitament a les persones que superin les accions formatives. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal de Serveis al Personal.