Torna

Plans de formació de l'EBAP

desc_f_oberta.png Convocatòria de proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats incloses en el Programa d’Autoaprenentatge de l’EBAP

1.    QUÈ ÉS L’AUTOAPRENENTATGE?

L’autoaprenentatge permet utilitzar les habilitats i les capacitats per trobar els recursos i les eines necessaris per aprendre de manera autònoma. És a dir, cada persona es fa responsable d’organitzar el seu temps i planificar el propi itinerari formatiu segons la seves necessitats.

2.    PROGRAMA D’AUTOAPRENENTATGE DE L’EBAP

2.1. L’EBAP va crear el Programa d’Autoaprenentatge, que té com a objectiu principal compartir coneixement perquè les persones interessades puguin accedir-hi lliurement i utilitzar-lo com un recurs per cobrir necessitats diverses. En aquest sentit, s’ha posat en funcionament l’espai Formació Oberta, en el qual s’inclou material didàctic adaptat a partir d’activitats formatives de la modalitat en línia i semipresencial, i també activitats creades directament per a l’autoaprenentatge. El material didàctic permet:

• Consultar nous continguts.
• Refrescar i aprofundir coneixements.
• Resoldre dubtes en relació amb les matèries de què tracten les activitats.
• Aprendre autònomament.

2.2. Per poder planificar el propi aprenentatge, cada activitat formativa inclou una guia d’estudi en què es poden consultar la durada, els objectius i els continguts de les activitats.

3.    PROVES DE CERTIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS (PCC)

3.1. L’EBAP, tal com regula la Instrucció 1/2016 del director gerent, convoca proves de certificació de coneixements (PCC) de les activitats següents, incloses en el Programa d’Autoaprenentatge:

  • Igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere (30 hores)
  • Processador de texts LibreOffice (nivell inicial) (16 hores)
  • La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Aspectes claus per a la seva aplicació (12 hores)

3.2. Les persones interessades a participar en el procés de certificació s’han d’inscriure formalment a les proves. El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el personal del sector públic instrumental amb accés al Portal de Serveis al Personal han de tramitar les sol·licituds per aquest mitjà. La resta de persones destinatàries sense accés al Portal de Serveis al Personal poden tramitar les sol·licituds mitjançant la matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a l’adreça web <http://ebap.caib.es>; a continuació, s’ha d’accedir a «Plans de formació de l’EBAP 2019»; a continuació, s’ha d’accedir a «Programa d’Autoaprenentatge 2019»; finalment, s’ha d’accedir a «Matriculació per Internet». No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

3.3. El termini d’inscripció a les PCC és del 20 al 27 de maig, ambdós inclosos.

4.    DESTINATARIS

Pot sol·licitar la participació en les PCC convocades el personal al servei de l’Administració autonòmica i del seu sector instrumental. 

5.    CARACTERÍSTIQUES, CALENDARI I CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES PCC

5.1. Els continguts que s’avaluen a cada prova figuren en la Guia d’estudi de cada una de les activitats.

5.2. Les proves tindran lloc els dies 28 de juny i 1 i 2 de juliol, en horari de matí. A les persones seleccionades se’ls assignarà un torn, que es comunicarà per correu electrònic.

5.3. Les places disponibles, les característiques i els criteris d’avaluació de cada una de les proves són els següents:

IGUALTAT D’OPORTUNITATS I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
—    Places: 46 a Mallorca, 10 a Eivissa i 10 a Menorca.
—    Característiques de la prova. La prova constarà de quatre parts: una primera de preguntes tipus test; una segona de preguntes contextualitzades; una tercera de desenvolupament, i una quarta que constarà d’un cas pràctic.
—    Durada: la prova tindrà una durada de 120 minuts.

PROCESSADOR DE TEXTS LIBREOFFICE (NIVELL INICIAL)
—    Places: 120 a Mallorca, 10 a Eivissa i 10 a Menorca.
—    Característiques de la prova. La prova constarà en aplicar una configuració sobre un document model.
—    Durada: la prova tindrà una durada de 60 minuts.

LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. ASPECTES CLAU PER A LA SEVA APLICACIÓ
—    Places: 92 a Mallorca, 10 a Eivissa i 10 a Menorca.
—    Característiques de la prova. La prova constarà de dues parts: una primera de preguntes tipus test i una segona de preguntes contextualitzades sobre un cas pràctic.
—    Durada: la prova tindrà una durada de 60 minuts.

5.4. Si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places previst, l’EBAP farà la selecció tenint en compte la data de registre de la inscripció. Així mateix, l’EBAP comunicarà a les persones interessades, per correu electrònic, l’admissió a les proves, amb la indicació dels criteris d’avaluació de la prova i del dia, el lloc i l’hora de realització.


6. ASSISTÈNCIA I INCAPACITAT LABORAL. PÈRDUA DEL DRET A PARTICIPAR A LES PROVES

6.1. Amb la sol·licitud es contreu l’obligació d’assistir a les proves. Si no s’hi pot assistir, s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19, com a mínim, cinc dies hàbils abans que comencin.

6.2. El fet de no renunciar a les proves dins el termini fixat i de no comunicar la incapacitat laboral suposa no tenir dret a participar a les proves que es convoquin durant un any natural.

6.3. A l’efecte de justificar la absència, es consideren les renúncies que es presenten fora de termini en els casos següents:

— Baixa per malaltia.
— Malaltia de fills menors de 12 anys.
— Absència motivada per necessitats del servei.
— Compliment d’un deure inexcusable.
— Accident o malaltia greu, hospitalització o defunció d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

6.4. Aquestes justificacions s’han d’acompanyar de la documentació acreditativa, a l’efecte de no perdre el dret a participar, d’acord amb el que estableix el punt 6.2. d’aquesta convocatòria.

6.5. Les persones en situació d’incapacitat temporal no poden assistir a les proves. La incapacitat temporal s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica <formaciogeneral@ebap.caib.es> o al número de fax 971 17 63 19, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

6.6. Respecte al punt anterior, s’exceptuen els casos en què es presenti un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que la realització de la prova és compatible amb la incapacitat temporal.


7.    CERTIFICACIÓ

7.1. Els resultats de les PCC es comunicaran individualment per correu electrònic.

7.2. L’EBAP expedirà els certificats d’aprofitament a les persones que superin les PCC amb una nota mínima de 6 punts sobre 10. Així mateix, els certificats d’aprofitament s’inclouran directament en l’expedient personal del Portal del Serveis al Personal, si escau.