Torna

Espais Naturals Protegits

RESERVA NATURAL DE S'ALBUFERETA

INFORMACIÓ BÀSICA

Cartografia:

Reserva natural especial s_Albufereta.jpg 

Reserva naturals especial de s_Albufereta.pdfReserva natural de s'Albufereta.pdf

Descripció general: a s'Albufereta trobam una alta biodiversitat que li confereix un elevat interès natural. La seva aigua prové de la mar, dels torrents de la zona i dels ullals. Fora de la Reserva natural s'ha establert una zona anomenada "perifèria de protecció", necessària per garantir-ne la conservació.

Superfície: 211,43 hectàrees terrestres.

Situació: està situada al nord de Mallorca, a la badia de Pollença, dins els termes municipals d'Alcúdia i Pollença.

Com arribar-hi: cal anar direcció al Port de Pollença per la carretera Ma-2220 fins arribar a la platja de sa Marina. Google maps

Equipaments:

Oficina de gestió: horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Telèfon 971 89 22 50.

Itineraris: és possible realitzar-hi els itineraris autoguiats següents:

 • Itinerari amb bicicleta.
 • Itinerari per a vianants.

Accessibilitat: les oficines administratives i els itineraris no es troben adaptats a persones amb mobilitat reduïda.

DECLARACIÓ

Norma de creació: Decret 121/2001, de 19 d'octubre, pel qual es declara s'Albufereta com a Reserva natural (BOIB núm. 130, de 30 d'octubre de 2001).Decret 121_2001 declaració.pdfDecret 121/2001 declaració.pdf

Correcció d'errors observats en l'annex del Decret 121/2001, de 19 d'octubre (BOIB núm. 68, de 6 de juny de 2002).

Decret 58/2002, de 12 d'abril, pel qual es modifica el Decret 121/2001, de 19 d'octubre (BOIB núm. 48, de 20 d'abril de 2002).Correció errors decret 121_2001.pdfCorreció errors decret 121/2001.pdf

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (disposició transitòria primera) (BOIB núm. 85, de 4 de juny de 2005).LECO.pdfLECO.pdf

PLANIFICACIÓ

Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN): Acord de Consell de Govern de 19 d'octubre de 2001 sobre l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de s'Albufereta (BOIB núm. 130, de 30 d'octubre de 2001).PORN s_Albufereta 2001.pdfPORN s'Albufereta 2001.pdf

GESTIÓ

Plans anuals:

Pla anual 2009 Albufereta.pdfPla anual 2009 s'Albufereta.pdf

Pla anual 2010 Albufereta.pdfPla anual 2010 s'Albufereta.pdf

PA2011 informat x JR.pdfPla anual 2011 s'Albufereta.pdf

Pla anual 2012 Albufereta.pdfPla anual 2012 s'Albufereta.pdf

PDF Pla anual 2016 s'Albufereta.pdf

PDF Pla anual 2017 s'Albufereta.pdf

PDF Pla anual 2018 s'Albufereta.pdf

Memòries de gestió:

Memòria de gestió 2008 s_Albufereta.pdfMemòria de gestió 2008 s'Albufereta.pdf 

MEMORIA 2009 Albufereta.pdfMemòria de gestió 2009 s'Albufereta.pdf

Memòria anual 2010 amb els canvis JR.pdfMemòria de gestió 2010 s'Alburereta.pdf

Memòria 2011 Albufereta.pdfMemòria de gestió 2011 s'Albufereta.pdf

PDF Memòria de gestió 2012 s'Albufereta.pdf

PDF Memòria de gestió 2013 s'Albufereta.pdf

PDF Memòria de gestió 2014 s'Albufereta.pdf

PDF Memòria de gestió 2015 s'Albufereta.pdf

PDF Memòria de gestió 2016 s'Albufereta.pdf

PDF Memòria de gestió 2017 s'Albufereta.pdf

PDF Memòria de gestió 2018 s'Albufereta.pdf

OFERTA EDUCATIVA

Consulta l'oferta educativa de la reserva natural de s'Albufereta.

VISITES GUIADES

Es poden concertar visites guiades per a grups al telèfon: 971 89 22 50.

També podeu consultar l'agenda d'activitats de la Reserva natural de s'Albufereta.

QUÈ S'HI POT FER?

Usos i activitats permeses:

A l'àrea de protecció estricta:

 • Passejar pels camins existents respectant la propietat privada.
 • Gaudir de la primera línea de platja sense trepitjar la vegetació dunar sempre que no sigui en companyia d’animals domèstics.
 • Observar i fotografiar la natura des dels camins i itineraris existents.
 • Realitzar activitats científiques, culturals i educatives sempre que siguin compatibles amb la conservació (es determina amb un informe que fa la Reserva).
 • La llaurada de les terres agrícoles que es mantenen amb aquesta activitat.
 • En caràcter general la pesca només es pot practicar a les platges, conforme la normativa general de pesca marítima recreativa. No obstant, està permesa la pesca "de cucada" d'anguila dins les zones de propietat privada, des de l'1 octubre fins a Sant Antoni, i  només per les persones autoritzades per la propietat. La pesca d'anguila "amb morenell" només es permet a favor dels propietaris, sempre que la malla sigui com a mínim de 2 cm i no se superin els 2 kg/ha. En qualsevol cas, la pesca d’anguila requereix de la corresponent llicència de pesca fluvial.

A la perifèria de protecció:

 • Passejar pels camins existents respectant la propietat privada.
 • Observar i fotografiar la natura des dels camins i itineraris existents.
 • L'ús agrícola o ramader de caràcter extensiu, però sempre que no modifiqui la topografia i que no s'hagin de fer marjades per corregir els pendents.
 • La caça sense armes de foc en els terrenys lliures. Als vedats de caça està permesa amb armes de foc.

Usos i activitats que requereixen autorització escrita:

 • Les activitats de lleure amb finalitats lucratives.
 • Endinsar-se a la zona de reserva fora dels camins i itineraris existents.

Usos i activitats prohibides:

A l'àrea de protecció estricta:

 • L'explotació de qualsevol espècie silvestre, llevat de la canya americana, la bova o d'altres espècies que tradicionalment dins la comarca s'han utilitzat per a usos artesanals.
 • La introducció en els sistemes naturals d'espècies al•lòctones de fauna i flora.
 • La caça.
 • La llaurada per a noves activitats agrícoles.
 • L'agricultura intensiva sota plàstic.
 • L'abocament d'enderrocs o de qualsevol residu sòlid o líquid.

A la perifèria de protecció:

 • L'ús de biocides que afecten a la vida aquàtica i a la biodiversitat.
 • Les segregacions de finques amb finalitats edificatòries.
 • Qualsevol nova captació d'aigües, llevat dels pous per a l'ús domèstic d'habitatges unifamiliars existents que no es poden connectar a la xarxa urbana.
 • Les noves edificacions amb ús d’habitatge unifamiliar aïllat.
 • L'abocament d'enderrocs o de qualsevol residu sòlid o líquid.
 • La caça a menys de 100 metres dels límits de la Reserva (inclosos els torrents del Rec, el de can Xanet, i de can Roig).

A ambdues zones:

 • Les segregacions de finques amb finalitats edificatòries.
 • Qualsevol nova captació d'aigües, llevat dels pous per a l'ús domèstic d'habitatges unifamiliars que no es poden connectar a la xarxa urbana.
 • L'abocament d'enderrocs, de restes de neteja de platges, o de qualsevol residu sòlid o líquid.

Més informació.

PUBLICACIONS - enllaça-hi

Vés a l'inici.