Torna

Informació del Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears

productor_nou_ca.gif

Informació sobre productors de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ DE PRODUCTOR DE RESIDUS

(Article 2.ab) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sòls contaminats per una economia circular)

Es defineix com Productor de residus “qualsevol persona física o jurídica que tingui una activitat que produeixi residus (productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de tractament previ, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionin un canvi de naturalesa o de composició d’aquests residus. En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspecció a les instal·lacions frontereres, es considera productor de residus el representant de la mercaderia, o bé l’importador o exportador de la mercaderia”

 


B. INSCRIPCIÓ DE PRODUCTOR

(Art. 41 de la Llei 8/2019, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears) 

En aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, d'ençà del primer d'octubre de 2019, el tràmit de comunicació de producció de residus per a la inscripció al registre, només es podrà realitzar telemàticament.

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera. En aquest cas, a l'apartat 'Documentació' d'aquest tràmit se sol·licitarà el justificant de registre d'apoderament.

B.1.  ALTA COM A PRODUCTOR DE RESIDUS

 B.1.1. PRODUCTOR DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS

Instruccions d’alta per a productors de residus perillosos (més de 10.000kg/any), per a petits productors de residus perillosos (menys de 10.000 kg/any) i per a productors de residus no perillosos (més de 1.000 tones/any):

Tràmit telemàtic inscripció alta productors de residus (excepte petit productor de no perillosos)

(Caldrà accés a cl@ve i disposar de certificat digital)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PRODUCTOR DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS:

- CIF de l’empresa productora que es vol donar d’alta. (només en cas d’entitats jurídiques)

- Escritura de l’empresa o poders de representació (només en cas d’entitats jurídiques)

- DNI del representant de l’empresa.

- Contracte de tractament de residus o model de declaració responsable.

- Estudi de minimització (si escau, veure apartat C)

- Dins el tràmit es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa associada.

- Justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica).

B.1.2. PETIT PRODUCTOR DE RESIDUS NO PERILLOSOS

Instruccions d’alta per a petits productors de residus no perillosos (menys de 1.000 tones/any):

Tràmit telemàtic inscripció alta Petit productor de residus no perillosos (menys de 1.000 tones/any)

(Caldrà disposar de certificat digital de l’empresa o accés a cl@ve en nom de l’empresa)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A PETIT PRODUCTOR DE RESIDUS NO PERILLOSOS:

- CIF de l’empresa productora que es vol donar d’alta. (només en cas d’entitats jurídiques)

- DNI del representant de l’empresa.

- Model de declaració responsable (es signarà digitalment dins el tràmit).

- Autorització de representació (només en cas de realitzar el tràmit en representació d'una altra persona o entitat jurídica)

 

B.2.  MODIFICACIONS O BAIXES DE PRODUCTORS DE RESIDUS

Aquest procediment aplica a canvis com per exemple, en els LER, en denominació comercial de l'empresa, en l'administrador/administradora, o similars.

ES CONSIDERA UNA ALTA NOVA i per tant ha de fer el tràmit d'alta, si els canvis afecten a:

- Ubicació del lloc on es genera el residu.

- Per inici de generació de residus perillosos. (Noves inscripcions o inscripcions existents que no tenen perillosos).

- Per començar a produir 10.000 kg/any de residus perillosos.

- Per passar a produir més de 1.000 tones/any de no perillosos.

- Per canvi de CIF de l'entitat titular.

Les modificacions o baixes de les comunicacions prèvies ja presentades, s’ha de fer a través del formulari que trobareu aquí:

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3926329

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PRESENTAR PER MODIFICACIONS, JUNTAMENT AL MODEL DE SOL·LICITUD

 Identificació de l’empresa i representant legal, amb còpies dels NIF.
 Contracte de tractament amb el gestor dels residus (article 5 del Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat) o declaració responsable del productor en què fa constar el compromís de disposar del contracte de tractament que correspon amb el gestor de residus.

Avís: Les comunicacions correctes no es contestaran per carta, apareixeran al llistat directament.

Enllaç directe taxes modificacions.  (les baixes estan excloses del pagament de taxes)

Enllaç directe taxes alta.  (Exclusivament per indicació del Servei de Residus i Sòls Contaminats. El pagament de la taxa es realitza en el tràmit telemàtic d'alta al Registre)


C. ESTUDIS DE MINIMITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS

En cas d'alta o modificació per a productors de residus perillosos (més de 10Tn/any) o productors de residus no perillosos (més de 1000Tn/any), conforme a l'article 42 de la llei autonòmica 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats, han de presentar un estudi de minimització de la producció de residus davant d'aquesta Conselleria.

Art.42.2. Els productors estan obligats a elaborar i trametre al Govern de les Illes Balears un estudi de minimització en la producció de residus cada quatre anys. Aquesta obligació ha de ser inclosa per les administracions competents com a condició dels permisos ambientals i d’activitats necessaris per a l’exercici de l’activitat.

Art.42.3. Queden exempts de la presentació de l’estudi de minimització els productors de residus perillosos que, en cada centre, generin menys de 10 tones a l’any i els productors de residus no perillosos que, en cada centre, generin menys de 1.000 tones a l’any.

 


D. GARANTIES FINANCERES

Els productors de residus estan obligats a constituir una fiança en cas que generin més de 10Tn/any de residus perillosos. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre davant de lAdministració del compliment de les obligacions que es derivin de lexercici de lactivitat i de la comunicació (Article 23 de la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular).

En cas de que la seva activitat com productor de residus estigui subjecte a la constitució d’una garantia financera se li comunicarà, indicant-li l’import de la mateixa i el procediment per formalitzar-la. 

 El procediment per constituir aquesta garantia i la documentació necessària el trobareu al al lloc web del Servei de Dipositaria de la CAIB.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690674&coduo=2287&lang=ca

En cas de que l’activitat estigui sotmesa al dipòsit d’una garantia financera no es durà a terme la inscripció al registre - i, per tant, la comunicació no resultarà vàlida- fins que no s’hagi acreditat el seu dipòsit davant l’òrgan de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears (Article 48 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).


E. PRESENTACIÓ PER REGISTRE ELECTRONIC COMU (redsara)

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 


F. DOCUMENTS

decision_UE_955-2014_lista_LER.pdf Llista codis LER (decisió UE 955-2014)

Declaració_Responsable_Residus_CA.pdf Declaració Responsable Residus

Modelo_autorizacion_representacion_CA.pdf Model autorizació representació

estudi minimitzacio residus.pdf Estudi minimització residus

 


G. FAQS TRÀMITS TELEMÀTICS

Error autenticacio clave CAT.pdf Error autenticació cl@ve

Incidencia error NOMBRE en formulario.pdf Incidència camp NOM al formulari

Selección de códigos LER en trámites de productor.pdf Selecció de codis LER en tràmits de productor

 


desc_Boton_SRSC_ca.PNG