SRAP_ca.png

Sistemes de Responsabilitat Ampliada de Productor a les Illes Balears


A. INSCRIPCIÓ DE SIRAP A LES ILLES BALEARS

Els productors de productes que, tenint seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, optin per un sistema individual per donar compliment a les obligacions establertes en el marc d'un sistema de responsabilitat ampliada han de presentar davant l'òrgan competent en matèria de residus del Govern de les Illes Balears una comunicació prèvia a l'inici de les activitats, on han d'indicar el funcionament del sistema i les mesures que aplicaran per al compliment d'aquestes obligacions. Aquesta comunicació serà inscrita d'ofici en el Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears. 

En aplicació de la disposició transitòria segona de la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, d'ençà del primer d'octubre de 2019, el tràmit de comunicació prèvia per a la inscripció al registre, només es podrà realitzar telemàticament.

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera. En aquest cas, a l'apartat 'Documents' d'aquest tràmit se sol·licitarà el justificant de registre d'apoderament.

A.1. COMUNICACIÓ PRÈVIA COM A SISTEMA INDIVIDUAL DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DE PRODUCTOR

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SOL·LICITADA EN EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

  • Identificació de l'entitat que es registra com a SIRAP amb DNI o NIF
  • Identificació del representant legal de l'entitat que es registra com a SIRAP
  • Escriptura de l'entitat que es registra com a SIRAP(en cas d'entitat juridica)
  • Memòria de funcionament dels sistemes de reutilització, si escau, i de gestió dels residus.
  • Contractes de tractament subscrits i dels acords subscrits amb els gestors autoritzats
  • Acords establerts amb altres sistemes de responsabilitat ampliada del productor rellevants als efectes d'aquesta comunicació.
  • Acords establerts amb els posseïdors finals dels residus comercials i industrials.
  • Convenis amb les administracions implicades al SIRAP
  • Justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica)
  • Dins el tràmit es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa associada

icono_estrella_red.png Acces al tràmit telemàtic de comunicació prèvia de Sistema Individual de Responsabilitat Ampliada del Productor de Producte

Per a una nova alta, ampliació, modificació o baixa heu de seleccionar el tràmit: 'Comunicació prèvia de Sistema Individual de Responsabilitat Ampliada del Productor de Producte'

tramiteSirap1.jpg

En cas que se us requereixi l'esmena d'alguna deficiència en el tràmit presentat o heu de presentar alguna documentació addicional, heu d'utilitzar el tràmit: 'Esmena de deficiències SIRAP'

tramiteSirap2.jpg

(En tots dos casos caldrà accés a cl@ve i disposar de certificat digital)


B. SRAP AUTORITZATS A LES ILLES BALEARS

Envasos lleugers i paper-cartró:
ECOEMBES (Ecoembalajes España S.A.)

Envasos de vidre:
ECOVIDRIO

Envasos de productes fitosanitaris:
SIGFITO

Envasos de medicaments i medicaments caducats:
SIGRE

Piles i acumuladors:
EUROPEAN RECYCLING PLATFORM
FUNDACIÓN ECOPILAS

Pneumàtics fora d'ús:
SIGNUS ECOVALOR, S.L.
TRATAMIENTO NEUMÁTICOS USADOS, S.L. (TNU)

Olis industrials usats:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS, SL (SIGAUS)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PRODUCTORES INDEPENDIENTES, SL (SIGPI)

Residus d'aparells elèctrics i electrònics:
AMBILAMP (categoria: 5 aparells d'enllumenat)
ECOASIMELEC (categories: 1,2,3,4,6,7,8,9,10)
ECOFIMÁTICA (categories: 3 equips d'informàtica i telecomunicacions)
ECOLEC (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
ECOLUM (categoria: 5 aparells d'enllumenat)
ECO-RAEE'S (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
ECOTIC (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
ERP (categories: 1,2,3,4,6,7,8,9,10)
TRAGAMÓVIL (categoria: 3 equips d'informàtica i telecomunicacions)
REINICIA (categories: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)


C. DOCUMENTS

icono_nou.png CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES COL·LECTIUS DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS – SRAP -

AUT_ECOVIDRIO_2015.PDF Autorització ECOVIDRIO 2015

CONVENI_MARC_ECOVIDRIO_2017.PDF Conveni marc ECOVIDRIO 2017

CONVENI_MARC_ECOEMBES_2016.PDF Conveni marc ECOEMBES 2016

Conveni_Piles_2019.pdf Conveni piles i acumuladors 2019

Resol_aut_ECOEMBES.pdf Autorització ECOEMBES

Declaracion_de_Productor_de_RAEE.pdf Declaració de productor de RAEE's