singer-logo.png

Introducció

El sistema SINGER ha estat desenvolupat per permetre la gestió global dels expedients de residus, així com la tramitació de la documentació associada a les autoritzacions per mitjà de serveis web.

Principalment, les funcions del sistema SINGER són:

- Gestion i manteniment del Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears.

- Registrar de manera telemàtica tots els preavisos i trasllats de residus obligatoris per la llei amb origen i destinació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La plataforma SINGER es compon de dues aplicacions que comparteixen dades que són:

- SINGERFRONT per a la part del frontal de cara als usuaris externs i sistemes informàtics de les empreses i ministeri.

- SINGERBACK pels usuaris de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.


Sol·licitud d'accés a la plataforma SINGER

Aquells gestors, productors, agents o negociants que, actuant com a operadors de trasllat, necessitin accedir a la plataforma SINGER per tal de crear la documentació de trasllat, han de sol·licitar aquest accés al Servei de Residus i Sòls Contaminats enviant un correu electrònic a residus@caib.es

Un cop autoritzada la sol·licitud, rebreu les credencials d'accés a la plataforma, la qual es realitza a través de l'adreça https://intranet.caib.es/singerfront/


Novetats

icono_estrella_red.png Versió 1.0.11-FINAL (03/10/2023)

 • Validació en DI de codis LER autoritzats en transportistes
 • Afegida validació de trasllats des d'EDAR amb codi 1908xx
 • Correcció de la presentació d'autoritzacions d'origen a NT i DI per a determinats codis LER
 • (SINGERBACK) Creat botó de reinici de comptador de trasllats sense autorització de productor.

desc_icono_estrella_listado.jpg Versió 1.0.10-FINAL (13/09/2023)

 • Es permet generar DI sense NT en cas de recollida itinerant.
 • Afegir figura de Negociant de residus no perillosos com a operador de trasllat a NT i DI
 • Actualització de les descripcions de les operacions de tractament d'acord amb la llei 7/2022.
 • Modificació de les inscripcions d'operador/explotador d'instal·lacions de gestió (E01, E02) per adaptar-les al format especificat al llenguatge E3L i el format utilitzat a eSIR
 • Nova validació en trasllats de residus amb origen a Centres Autoritzats per al Tractament de Vehicles per als residus produïts per la seva activitat.

desc_icono_estrella_listado.jpg Versió 1.0.9-FINAL (maig/2023)

 • Correció de la validació de NT i DI con origen en inscripcions de tipo P04 (petit productor de residus no perillosos) i P05 (posseïdor de residus).
 • Creació de la validació de NT i DI permetent la creació de document de trasllat a gestors autoritzats amb codis LER 19xxxx
 • Afegit comptador per a control de trasllats de residus amb origen en productors sense autorització del residu indicat al document de trasllat.

icono_estrella_listado.jpg Versió 1.0.8-FINAL (22/03/2023)

 • Canvi en la validació de creació de NT permetent notificació prèvia de trasllat de residus no perillosos quan l'origen i la destinació corresponen a illes diferents.

icono_estrella_listado.jpg La versió 1.0.7-FINAL incorpora les següents millores i correccions:

 • Possibilitat de crear NT i DI mitjançant E3L i webservice amb una autorització d'agent o negociant d'una altra comunitat autònoma.
 • Possibilitat de crear DI sense NT per traslladar residus perillosos, conforme a l'art. 51.5 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, en els casos de recollida itinerant realitzada pels transportistes privats amb destinació a les instal·lacions pròpies degudament autoritzades.
 • Creació d'un camp editable als DI, per a la identificació d'obres, vàlid per a productors (p. ex. empreses constructores o promotores) que disposen d'una única inscripció al RPGRIB. Modificació dels manuals descarregables des de SINGER, explicant lús daquesta opció.
 • Correcció del fitxer XML generat a les NT perquè aparegui la data de finalització correcta.
 • Modificacions a l'arxiu PDF generat a partir de les NT i DI: identificació del RD 553/202, correcció al camp d'autorització de transportista, inclusió de la informació del camp OBRA.

Documents

manual_singerback.pdf Manual SINGERBACK

manual_singerfront.pdf Manual SINGERFRONT