exposicion_banner.gif

INFORMACIÓ PÚBLICA DELS ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL I PROJECTES DE GESTIÓ DE RESIDUS


A. Introducció

Segons indica l'article 10.3 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, "Les autoritats públiques, els interessats i els ciutadans en general podran participar en l'elaboració dels plans i programes recollits als articles 14 i 15, així com en l'avaluació dels efectes d'aquests plans i programes en el medi ambient de conformitat amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquests plans i programes tindran caràcter públic i les autoritats competents els publicaran de manera accessible a les seves pàgines web."


B. Publicacions