Torna

Informació del Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears

agent_nou_ca.gif

Informació sobre agents de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ D'AGENT DE RESIDUS

(Artícle 2.c) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sòls contaminats per una economía circular)

«Agent»: tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus.

 


B. INSTRUCCIONS PER A L'INSCRIPCIÓ D'AGENT DE RESIDUS

L'inscripció com agent de residus s'ha de realitzar a la Comunitat Autonoma on l'empresa tengui la seva seu social.

B.1. L'ENTITAT JA ES TROBA DONADA D'ALTA COM A AGENT A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÓNOMA

Si l’entitat ja es troba donat d’alta com a agent a una altra comunitat, haurà de presentar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de les Illes Balears la inscripció que disposa de qualsevol altra comunitat.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 

B.2. L’ENTITAT NO ES TROBA DONADA D'ALTA D'AGENT

Si l’entitat no es troba donada d’alta com agent, l’alta d’aquesta inscripció l’haurà de tramitar i presentar a la CCAA on tingui la seva seu social.

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera

Per a entitat amb seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'alta com a agent de residus es formalitzarà mitjançant l'enllaç al tràmit telemàtic facilitat a continuació, on s'adjuntarà la documentació següent:

  • Comunicació prèvia d'agent (incloent breu resum de l'activitat desenvolupada)
  • DNI representant empresa.
  • Escriptura d'empresa.
  • Declaració censal simplificada mitjançant el Model 037 de l’agència tributària (només en el cas de persones físiques).
  • CIF empresa.
  • Taxa d'agent (Dins el tràmit es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa associada)
  • Justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica).

Forma de presentació

La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través d’aquest enllaç:

Tràmit telemàtic d'inscripció alta agent de residus

  


desc_Boton_SRSC_ca.PNG