agent_nou_ca.gif

Informació sobre agents de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ D'AGENT DE RESIDUS

(Artícle 2.c) de la Llei 7/2022, de 8 d'abril de 2022, de residus i sòls contaminats per una economía circular)

«Agent»: tota persona física o jurídica que organitza la valorització o l'eliminació de residus per encàrrec de tercers, inclosos els agents que no prenguin possessió física dels residus.

 


B. INSTRUCCIONS PER A L'INSCRIPCIÓ D'AGENT DE RESIDUS

L'inscripció com agent de residus s'ha de realitzar a la Comunitat Autonoma on l'empresa tengui la seva seu social.

B.1. L'ENTITAT JA ES TROBA DONADA D'ALTA COM A AGENT A UNA ALTRA COMUNITAT AUTÓNOMA

Si l’entitat ja es troba donat d’alta com a agent a una altra comunitat, haurà de presentar a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de les Illes Balears la inscripció que disposa de qualsevol altra comunitat.

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):

a) De manera telemàtica per mitjà del  Registre electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 

B.2. COMUNICACIÓ PRÈVIA COM A AGENT DE RESIDUS A LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LES ILLES BALEARS

Per a entitat amb seu social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'alta com a agent de residus es formalitzarà mitjançant l'enllaç al tràmit telemàtic facilitat a continuació, on s'adjuntarà la documentació següent:

  • Comunicació prèvia d'agent (incloent breu resum de l'activitat desenvolupada)
  • DNI representant empresa.
  • Escriptura d'empresa.
  • CIF empresa.
  • Dins el tràmit es remetrà a l'Agència Tributària per a realitzar el pagament de la taxa associad.
  • Justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica).

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera. Forma de presentació

La formalització de la comunicació prèvia a l’inici de l’activitat s’ha de fer a través d’aquest enllaç:

icono_estrella_red.png Acces al tràmit telemàtic de comunicació prèvia d'agent de residus a les Illes Balears

Per a una nova alta, ampliació, modificació o baixa heu de seleccionar el tràmit: 'Comunicació prèvia Agent de residus'

tramiteAgent1.jpg

En cas que se us requereixi l'esmena d'alguna deficiència en el tràmit presentat o heu de presentar alguna documentació addicional, heu d'utilitzar el tràmit: 'Esmena de deficiències Agent de residus'

tramiteAgent2.jpg

(En tots dos casos caldrà accés a cl@ve i disposar de certificat digital)

 

C. GARANTIES FINANCIERES

Els agents de residus estan obligats a constituir una fiança en el cas de residus perillosos, no perillosos i quan així ho exigeixin les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió. Aquesta fiança tindrà per objecte respondre front a l’Administració del compliment de les obligacions que es derivin de l’exercici de l’activitat i de la comunicació (Article 23 de la Llei 7/2022, de 8 de abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular).

En cas de que la seva activitat com a agent estigui subjecte a la constitució d’una garantia financera se li comunicarà per carta indicant-li l’import de la mateixaEn el càlcul de les garanties financeres que correspongui establir s’ha de tenir en compte i s’ha de bonificar el fet de disposar d’un sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental (EMAS) o d’un sistema de gestió mediambiental UNE-EN ISO 14001 vigent, implantat i certificat per part de l’empresa operadora. Aquesta previsió també és aplicable als transportistes de residus perillosos. (Article 49 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

El procediment per constituir aquesta garantia i la documentació necessària el trobareu al al lloc web del Servei de Dipositaria de la CAIB.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4690674&coduo=2287&lang=ca

En cas de que l’activitat estigui sotmesa al dipòsit d’una garantia financera no es durà a terme la inscripció al registre - i, per tant, la comunicació no resultarà vàlida- fins que no s’hagi acreditat el seu dipòsit davant l’òrgan de la Tresoreria del Govern de les Illes Balears (Article 48 de la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears).

 


D. MEMÒRIA ANUAL D'AGENT DE RESIDUS PERILLOSOS

D'acord amb l'art. 65 de la llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, "Abans de l'1 de març de l'any posterior respecte al qual s'hagin recollit les dades... les entitats i empreses que transportin residus perillosos amb caràcter professional o actuïn com a negociants i agents de residus perillosos, enviaran una memòria resum de la informació continguda a l'arxiu cronològic a la comunitat autònoma on hagin presentat la comunicació."

Aquesta memòria anual d'agent de residus perillosos s'ha de presentar davant la Direcció General de residus i sòls contaminants del Govern de les Illes Balears mitjançant el tràmit telemàtic disponible al següent enllaç:

Tràmit per presentació de memòria anual de transportista, agent o negociant de residus perillosos

En el tràmit telemàtic hauran d'incloure el document excel Declaracion_anual_T_A_N.xlsxMemòria anual transportistes, agents o negociants correctament emplenat.

En cas de presentació de la memòria anual en nom d'un tercer, ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera, o si no n'hi ha, presentar el model d'autorització de representació que es troba més avall en aquesta mateixa pàgina , emplenat i signat digitalment per ambdues parts.


E. DOCUMENTS

Declaracion_anual_T_A_N.xlsx Memòria anual transportistes, agents o negociants

Model_autorizacio_representacio_ca.pdf Model autorizació representació

 


desc_Boton_SRSC_ca.PNG