Inspecció trasllat de residus

PLA D’INSPECCIÓ DE RESIDUS TRANSFRONTERERS DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS 2017 - 2019

El Reglament (CE) 1013/2006, de 13 de juny, de 2016, relatiu als trasllats de residus, va ser modificat pel Reglament UE 660/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, i es van introduir noves exigències en matèria de trasllats de residus.

El Reglament UE 660/2014, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2016, introdueix l’obligació per als estats membres de realitzar inspeccions més exhaustives, que permeten detectar si s’estan duent a terme trasllats de residus contraris a la norma. Amb l’objectiu de garantir el compliment d’aquesta obligació, el Reglament UE 660/2014 imposa l’aprovació de plans d’inspecció per part dels estats membres, cosa que deriva en la necessitat d’aprovar el Pla d’inspecció.

L’article 12.4.d de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, atorga competència a les comunitats autònomes en matèria d’autorització de trasllats de residus des de –o cap a – països pertanyents a la Unió Europea, i també facultats d’inspecció i sanció derivades d’aquest règim de trasllats.

Per tot això, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha aprovat el PLA D’INSPECCIÓ DE RESIDUS TRANSFRONTERERS DE RESIDUS DE LES ILLES BALEARS 2017 - 2019.


DOCUMENTS

PLAN_DE_INSPECCION_IB_DEF_CATALA.PDF Pla d'inspecció de trasllats transfronterers de residus de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

BOIB_CATALA.PDF BOIB Núm. 044 - 10/abril/2018