poseedor_nou_ca.gif

Informació sobre posseïdors de residus a les Illes Balears


A. DEFINICIÓ DE POSSEÏDOR DE RESIDUS

(Article 4.h) de la Llei 8/2019, de 19 de febrero, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

Defineix com Poseïdor de residus “el productor de residus o una altra persona física o jurídica que estigui en possessió de residus”.

(Article 40.5) de la Llei 8/2019, de 19 de febrero, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

En caso de residuos domésticos o comerciales en que un intermediario, como consecuencia de su actividad profesional en el sector de servicios o distribución, los recoja organizadamente, este tendrá la consideración de productor a todos los efectos, en sustitución del poseedor inicial. “

 


B. INSCRIPCIÓ DE POSSEÏDOR DE RESIDUS

B.1.  COMUNICACIÓ PRÈVIA COM A POSSEÏDOR DE RESIDUS

La comunicació prèvia a l'inici de l'activitat s'ha de fer mitjançant l'enllaç al tràmit telemàtic facilitat més avall.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA SOL·LICITADA EN EL TRÀMIT TELEMÀTIC:

  • CIF de l’empresa productora que es vol donar d’alta. (només en cas d’entitats jurídiques)
  • DNI del representant de l’empresa.
  • Escritura de l’empresa o poders de representació (només en cas d’entitats jurídiques)
  • Contracte de tractament de residus (no és vàlid el contracte comercial)  o model de declaració responsable.
  • Model de autorització de representació o justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica).

AMPLIACIÓ O MODIFICACIÓ D'INSCRIPCIONS EXISTENTS

En cas de modificació o ampliació d'una inscripció existent, heu de tenir en compte que aquest procediment aplica a canvis com per exemple, en els LER, en denominació comercial de l'empresa, en l'administrador/administradora, o similars.

ES CONSIDERA UNA ALTA NOVA i per tant ha de seleccionar l'opció d'alta dins del tràmit, si els canvis afecten a:

- Ubicació del lloc on es genera el residu.

- Per canvi de CIF de l'entitat titular.

icono_estrella_red.png Acces al tràmit telemàtic de comunicació prèvia de posseïdor de residus a les Illes Balears

Per a una nova alta, ampliació, modificació o baixa heu de seleccionar el tràmit: 'Comunicació prèvia Posseïdor de residus'

tramitePose1.jpg

En cas que se us requereixi l'esmena d'alguna deficiència en el tràmit presentat o heu de presentar alguna documentació addicional, heu d'utilitzar el tràmit: 'Esmena de deficiències Posseïdor de residus'

tramitePose2.jpg

(En tots dos casos caldrà accés a cl@ve i disposar de certificat digital)


C. DOCUMENTS

Declaració_Responsable_Residus.pdf Model de declaració responsable de residus

Modelo_autorizacion_representacion_ca.pdf Model autorització representació

decision_UE_955-2014_lista_LER.pdf Llista codis LER (decisió UE 955-2014)

 


desc_Boton_SRSC_ca.PNG