plataformes_nou_ca.gif

Informació sobre Plataformes Logistiques de la distribució


A. DEFINICIÓ DE PLATAFORMA LOGISTICA DE LA DISTRIBUCIÓ

Es defineix "Plataforma Logistica de la distribució" com la instal·lació de recollida i emmagatzematge a l'àmbit de la distribució. Les plataformes logístiques de la distribució han d'efectuar una comunicació prèvia a la comunitat autònoma on estiguin ubicades i s'inscriuran al Registre de Producció i Gestió de Residus.

 


B. INSCRIPCIÓ DE PLATAFORMES LOGISTIQUES DE LA DISTRIBUCIÓ

S'admetrà la presentació d'aquest tràmit per una persona física o entitat jurídica diferent de l'interessat sempre que estigui degudament autoritzat, l'apoderament o l'autorització de representació ha d'estar inscrit al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera. En aquest cas, a l'apartat 'Documentació' d'aquest tràmit se sol·licitarà el justificant de registre d'apoderament.

La comunicació prèvia a l'inici de l'activitat s'ha de fer mitjançant l'enllaç al tràmit telemàtic facilitat a continuació, on se sol·licitarà la documentació següent:

  • CIF de l’empresa que es vol donar d’alta. (només en cas d’entitats jurídiques)
  • DNI del representant de l’empresa.
  • Escritura de l’empresa o poders de representació (només en cas d’entitats jurídiques)
  • Model de autorització de representació o justificant d'inscripció al Registre Electrònic d'Apoderaments (REA) @podera (En cas d'e presentar la sol·licitud en representació d'altra persona física o jurídica).

Tràmit telemàtic d'inscripció com Plataforma Logistica

 


desc_Boton_SRSC_ca.PNG