vfu_banner.gif

Informació relativa als vehicles al final de la vida útil


A. INTRODUCCIÓ

Reial decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

ANNEX III.

Lliurament del vehicle

"Els vehicles que hagin de ser rebutjats al final de la seva vida útil hauran de ser lliurats pels seus titulars a un CAT o a una instal·lació de recepció"

Procediment

"Quan es tracti d'automòbils, el CAT expedirà el certificat de destrucció: Per a la resta de vehicles, el CAT expedirà el certificat de tractament mediambiental, que s'ajustaran als models i continguts establerts al present annex, i quedarà obligat al tractament del vehicle de conformitat amb aquest Reial decret, i qualsevol altra normativa que li sigui aplicable."


B. TRÀMIT TELEMÀTIC DE PRESENTACIÓ DE CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ DE VEHICLES FORA D'ÚS

En compliment del que disposa el Reial Decret 265/2021, de 13 d'abril, sobre els vehicles al final de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998 , de 23 de desembre, el CAT presentarà el certificat de destrucció o tractament mediambiental al Servei de Residus i Sòls Contaminats en un termini no superior a 15 dies des de la seva emissió.

Des de l'1 de març de 2024, la presentació del certificat de destrucció o tractament mediambiental s'ha de fer de manera electrònica a través del tràmit telemàtic accessible des de l'enllaç següent:

Enllaç al trámit telemátic de Presentació certificat de destrucció o de tractament mediambiental del vehicle al final de la seva vida ùtil

B.1 Procediment en cas d'error en un certificat de destrucció de vehicle fora d'ús

En cas que detectin un error en un certificat presentat, heu de tenir en compte que no és possible modificar el contingut d'un document signat i presentat, per la qual cosa el procediment per a correcció d'errors és el següent:
- Generar un nou certificat amb les dades correctes, indicant al camp '1.10 Altres dades d'interès' de la primera pàgina del formulari que aquest certificat anul·la el certificat número '07000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx' per contenir errors.
- Enviar un correu a residus@caib.es indicant que s'anul·la el certificat número '07000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx' per contenir errors.


C. DOCUMENTS

icono_estrella_red.png Presentacion_tramite_telematico_ca.pdf Manual tramitació telemàtica del certificat de destrucció

icono_estrella_red.png Declaracion_Responsable_titular_VFU_ca.pdf Declaració responsable del titular del vehicle

icono_estrella_red.png Declaracion_Responsable_instalacion_VFU_ca.pdf Declaració responsable de l'instal·lació de recepció de vehicles

icono_estrella_red.png Listado_CATs.xlsx Llistat de Centres Autoritzats de Tractament de VFU a les Illes Balears